โครงการ รายละเอียด

ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตลูกแรงงานข้ามชาติ

จังหวัดสมุทรสาครเป็นปลายทางหลักของประชากรชาวเมียนมาเพื่อเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมประมง การแปรรูปอาหารทะเล อุตสาหกรรมเสื้อผ้า หรืออุตสาหกรรมที่ต้องการผู้ใช้แรงงานในด้านอื่น ๆ อำเภอเมืองมหาชัยถูกขนานนามว่า เป็นเมืองเมียนมา เนื่องจากมีจำนวนประชากรเมียนมามากถึง 291,373 คน ที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการในจังหวัด และคาดว่ามีประชากรเมียนมาอีกเกือบ 100,000 คน ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนตามกฎหมายได้ รวมถึงแรงงานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและผู้ติดตามกับลูกของแรงงานด้วย

จังหวัดสมุทรสาครมีลูกของแรงงานประมาณ 5,500 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 5 – 15 ปี อาศัยอยู่ในจังหวัด เด็กจำนวน 2,272 คนจาก 5,500 คน ที่สามารถเข้าถึงการศึกษาในระบบโรงเรียนได้ อีก 1,200 คน เข้าเรียนในศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติที่ก่อตั้งโดย NGO ส่วนที่เหลือเชื่อว่าเด็กอาศัยอยู่บ้านโดยลำพัง หรือวิ่งเล่นอยู่ในชุมชนเมื่อพ่อแม่ออกไปทำงาน

ที่จริงแล้วการที่เด็กเหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนนั้นเกิดได้จากหลาย ๆ ปัจจัย หนึ่งในปัจจัยสำคัญคือ ค่าแรงที่ต่ำของพ่อแม่เด็ก จากงานวิจัยโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ค่าแรงขั้นต่ำของแรงงานข้ามชาติในไทยคือ 9,000 บาทต่อเดือน อย่างไรก็ตาม 1 ใน 3 ของจำนวนผู้เข้าร่วมวิจัยรายงานว่าได้รับค่าแรงที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ยิ่งไปกว่านั้น บ่อยครั้งค่าแรงจะถูกหักออกเนื่องจากค่าธรรมเนียมบัตรประชาชน ค่าชำระเงินทดแทนต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้น รักษ์ไทยจึงเล็งเห็นว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องช่วยเหลือเด็กเหล่านั้น หากพ่อแม่ของเด็กไม่สามารถทำได้

ย้อนหลังกลับไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว รักษ์ไทยเริ่มดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เด็กในจังหวัด ปัจจุบันเราเปิดดำเนินการ 1 ศูนย์ คือศูนย์การเรียนรู้มหาชัย โดยในตอนนี้มีเด็กรวมทั้งสองศูนย์ประมาณ 142 คน เด็กภายในศูนย์การเรียนรู้มีความรู้ เกิดทักษะ และเข้าถึงการศึกษา เด็กเหล่านี้เมื่อเข้าสู่วัยทำงาน อายุเกิน 15 ปี จะมีความสามารถในการเข้าถึงการทำงานที่ถูกกฎหมาย เนื่องจากเด็กในศูนย์เรียนรู้การพูด การฟัง และการเขียนภาษาไทย ซึ่งเป็นผลดีต่อเด็กต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย บางส่วนสามารถหางานที่ใช้ทักษะความรู้ความสามารถในระดับสูงขึ้นไปกว่าการขายแรงงานทั่วไป

 

จุดประสงค์

เป้าหมายโครงการฯ เพื่อให้ลูกแรงงานข้ามชาติเข้าถึงศักยภาพที่สูงขึ้นในด้านร่างกาย การพัฒนาการทางสมอง การสร้างโอกาสทางด้านอาชีพ รวมถึงการเข้าสังคม เพื่อป้องกันการขายแรงงานในเด็ก

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์อยู่ 2 ข้อหลักดังนี้

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ การให้โอกาสทางด้านการศึกษา ทักษะชีวิต และความรู้เรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานในการศึกษาและการปกป้องจากศูนย์การเรียนรู้รักษ์ไทย รักษ์ไทยเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ ในการบรรลุวัตถุประสงค์นี้ ประกอบด้วย การดำเนินการสอนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ การสนับสนุนโภชนาการของเด็ก การอบรมครูรายปี และประชุมครูรายเดือนเพื่อติดตามผลความก้าวหน้า วางแผนงานสำหรับการเรียนการสอน และการติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนและพัฒนาการของเด็กในด้านสมองและร่างกาย

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการเรียนการสอนของเด็ก กิจกรรมประกอบด้วย การทำแบบฝึกหัดร่วมกับพ่อแม่ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก การปกป้องเด็ก ความปลอดภัยภายในศูนย์การเรียนรู้และที่บ้าน การจัดกิจกรรมสำหรับผู้ปกครองและเด็กเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การเยี่ยมบ้าน โดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือขาดเรียน และการจัดประชุมไตรมาสกับผู้ปกครองและพ่อแม่ เพื่อติดตามพัฒนาของเด็กระหว่างการเรียนรู้ในศูนย์ ความสนใจรายบุคคล และสิทธิในการเข้าถึงการศึกษา รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความเป็นอยู่ รวมทั้งพฤติกรรมของเด็กทั้งที่ศูนย์และที่บ้าน

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กลูกแรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่จังหวัดสมุทรสาคร อายุ 4-12 ปี

พื้นที่เป้าหมาย

จังหวัดสมุทรสาคร

โครงการที่คล้ายกัน

โครงการสร้างเสริมภาวะผู้นำเยาวชน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการกล้าทำดี ยุติความรุนแรงและการรังแก

อ่านเพิ่มเติม