fbpx

โครงการ รายละเอียด

โครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

ในระยะแรกโครงการฟ้ามิตรได้ดำเนินกิจกรรมป้องกันเอชไอวี ซึ่งสามารถเข้าถึงแรงงานข้ามชาติได้มากกว่า 480,000 คน ใน 22 จังหวัดของประเทศไทย ระหว่างปี 2546-2552 องค์กรภาคีของฟ้ามิตรได้ใช้กลยุทธต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างความตระหนักของแรงงานข้ามชาติ ต่อเรื่องเอชไอวี เพิ่มอัตราการใช้ถุงยางอนามัย ส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ และการบริการเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ รวมทั้งการให้คำปรึกษาและการตรวจเอชไอวีโดยสมัครใจ ฟ้ามิตรได้จัดให้มีบริการสาธารณสุขที่ “เป็นมิตรกับแรงงานข้ามชาติ” โดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครแรงงานต่างด้าว

กลุ่มเป้าหมาย

แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

พื้นที่เป้าหมาย

มูลนิธิรักษ์ไทย เลย อุดรธานี มุกดาหาร ศรีสะเกษ นนทบุรี ตราด สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ สุราษร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง ปัตตานี มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ หนองคาย มูลนิธิคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ กรุงเทพฯ ชลบุรี ระยอง มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธ์ เชียงใหม่ ตาก มูลนิธิพัฒนรักษ์ กาญจบุรี ราชบุรี อุบลราชธานี สมาคมส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม นครราชสีมา ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา สตูล สงขลา มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย เชียงราย ตาก ปทุมธานี นนทบุรี ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต

โครงการที่คล้ายกัน

Zero Malaria! Civil society is engaged

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง

อ่านเพิ่มเติม

โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในชุมชน …

อ่านเพิ่มเติม