โครงการ รายละเอียด

เสียงและทางเลือก/เครือข่ายผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี ประเทศไทย

เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยเป็นผู้หญิง และเป็นเยาวชนผู้หญิงที่มีอายุต่ำลงเรื่อย ๆ พวกเธอมีความเปราะบาง ส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ หลายคนต้องเผชิญกับความเข้าใจผิดของสังคมเพราะอคติเรื่องเพศ ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย อีกทั้งยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ และสุขภาวะทางเพศที่เหมาะสม ขาดอำนาจการสื่อสารต่อรองเรื่องเพศกับคู่นอนได้ ทำให้ผู้หญิงจำนวนหนึ่งต้องรับเชื้อเอชไอวีเพิ่ม

ผู้หญิงหลายคนไม่สามารถยอมรับสภาวะการติดเชื้อเอชไอวี และไม่กล้าบอกสถานะผลเลือดกับคู่ของตัวเองได้ ทำให้ถูกทิ้งทั้งที่ยังไม่ทราบสาเหตุการติดเชื้อ หลายคนถูกบังคับให้ทำหมัน หลายคนถูกโน้มน้าวทางอ้อมไม่ให้มีลูก และหลายครั้งที่ถูกสังคมตีตราว่าเป็นผู้แพร่เชื้อ

โครงการ “เสียงและทางเลือก” ของเครือข่ายผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี ประเทศไทย จึงรวมตัวกันเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ เปลี่ยนแปลงพลังภายในเป็นเชิงบวก สร้างความมั่นใจในการรู้จักตนเอง ยอมรับตนเอง และสามารถจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคู่ได้ รวมทั้งสามารถสื่อสารกับเพื่อนและผู้ให้บริการด้านสุขภาพในการตัดสินใจกำหนดชีวิตตัวเองได้ รวมทั้งผลักดันแนวคิดดังกล่าวให้เกิดเสียงสะท้อนในระดับนโยบาย ภายใต้ประเด็นการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ที่เอื้อต่อผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี

จุดประสงค์

เพื่อรวบรวมปัญหาของผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี นำเสนอปัญหาสู่ระดับนโยบาย เพื่อสร้างแนวปฏิบัติในการส่งเสริมทางเลือกให้กับผู้หญิง รณรงค์สร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนในประเด็นปัญหาทัศนคติทางเพศและอคติเรื่องเอดส์ที่สังคมมีต่อผู้หญิง เพื่อส่งเสริมผู้ให้บริการจากภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี เกิดความตระหนักในปัญหาของผู้หญิง และจัดให้มีบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้หญิง เพื่อส่งเสริมแนวทางการทำงานกับผู้ชายและผู้ให้บริการในประเด็นเพศวิถีและอนามัยเจริญพันธุ์

พื้นที่เป้าหมาย

จังหวัดพะเยา และ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการที่คล้ายกัน

Regional Artemisinin-resistance Initiative 2 Elimination (RAI2E)

อ่านเพิ่มเติม

Zero Malaria! Civil society is engaged

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง

อ่านเพิ่มเติม