โครงการ รายละเอียด

โครงการ โยกย้ายถิ่นฐานเพื่อการปรับตัว

 

โครงการ TransRe ได้เสนอมุมมองแนวใหม่ที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการโยกย้ายถิ่นฐานและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate change) เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2556 ผ่านการสนับสนุนจากกระทรวงการศึกษาและวิจัยสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  นำโดยทีมนักวิจัยจาก University of Bonn และ University of Vienna โดยทางมูลนิธิรักษ์ไทยเป็นผู้ร่วมงานและคอยดูแลเพื่อให้ทีมวิจัยได้รับความสะดวกในการทำงานในประเทศไทย โดยจุดเริ่มแรกมาจากการมองว่า แม้การคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมจะมีความแม่นยำ การโยกย้ายถิ่นฐานก็ได้เข้ามาสู่การเป็นพลวัตรหลักต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Change)แล้วและจะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไปในอนาคต การอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานสามารถเพิ่มความเชื่อมโยงของแต่ละสังคมเข้าสู่กัน ทั้งการไหลเวียนของความรู้และทรัพยากร ในทางกลับกันนั้น เหล่าครัวเรือนกับชุมชนก็สามารถที่จะรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และยังคงดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่แบบเดิมได้ ทำให้เห็นว่าชุมชนก็มีความสามารถที่จะรับมือและปรับตัวเองได้อย่างแข็งขัน

จุดประสงค์

เป้าหมายหลักของโครงการคือการวิจัยหาแนวทางที่จะเพิ่มการรับมือของชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพื่อทำความเข้าใจระหว่าง การโยกย้ายถิ่นฐานและความเชื่องโยงข้ามท้องถิ่นรวมถึง การฟื้นตัวของชุมชน ที่สัมพันธ์ต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวิจัยจะอิงจากพื้นที่และหาหลักฐานเชิงประจักษ์จากกรณีศึกษาในประเทศไทยและพื้นที่ที่เป็นปลายทางของผู้อพยพ โดยพื้นที่เหล่านี้

  • ความเสี่ยง ความยืนหยัด ความเปราะบาง
  • เครือยข่ายทางสังคมและการเสริมสร้างความยืนหยัด
  • ธรรมาภิบาลของการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่
  • ปฏิบัติการทางสังคมของการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่

สรุปผลการทำเดินงาน

  • จัดทำ”คู่มือการบูรณการการโยกย้ายถิ่นฐานและความื่อมโยงข้าท้องถิ่นเข้าสู่การปรับตัวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” (Guidebook for Integrating Migration and Translocality into Community-Based Adaptation) ที่ได้พัฒนาขึ้นผ่านกระบวนการกับชุมชนท้องถิ่น มุมมองของคู่มือคือการเสริมสารและความเข้าใจของการโยกย้ายถิ่นฐานและความเสี่ยง คู่มือนี้สามารถเป็นที่มีคุณค่าต่อการไปสู่การพัฒนาชุมชนและประสานชุมชน
  • รักษ์ไทยเป็นทั้งผู้ร่วมและผู้จัดงานดังนี้
  • การเรียนภาคฤดูร้อนในหัวข้อ Does Climate Change move you? ในปี 2558 มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความเข้าใจผลกระทบของอากาศที่มีต่อการโยกย้ายถิ่นฐานและ กรอบความคิด วิธีการ นโยบายเบื้องหลัง
  • การประชุมเรื่องอนาคตของชนบทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดขึ้น สิงหาคม 2559 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ที่ได้เปิดเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางด้านสิ่งแวดล้อม การโยกย้ายถิ่นฐาน และการพัฒนาที่รวมถึงการรับมือและปรับตัว พร้อมกับการนำเสนอสิ่งที่พบในการทำวิจัยโครงการ TransRE
  • การปิดประชุมสำหรับโครงการ TransRe เมื่อเดือนกันยายน 2560 เมือง บอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่เว็บไซต์ http://www.transre.org/

ช่อง Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCtyy76v5h_1sGzFKTpX9ESA

ติดต่อได้ที่  environment@raksthai.org

โครงการที่คล้ายกัน

Swarovski Waterschool Programme

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝนตกที่ไหน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม