โครงการ รายละเอียด

การสร้างพลังทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่สตรี อมก๋อย ภาคเหนือประเทศไทย(Women Economic and Social Empowerment – Om Koi, Northern Highland)

อมก๋อยเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ทราบกันมายาวนานว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และภูมิประเทศเป็นที่สูงและยากลำบาก อำเภออมก๋อย มี 6 ตำบล  92 หมู่บ้าน และมีประชากรประมาณ 62,000 คน ประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้ที่อาศัยบนที่สูง ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ ปกากะญอ มูเซอร์ และม้ง และส่วนใหญ่(90 เปอร์เซ็นต์) อาชีพหลักคือการทำการเกษตร

ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากตัวอำเภออมก๋อย ต้องใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงเนื่องทางถนนขรุขระ ชุมชนเหล่านี้ประกอบด้วยเกษตรกรที่ปลูกข้าวไร่ บางคนเก็บของในป่ามาบริโภค การใช้เงินสดในชีวิตประจำวันมีน้อย แม้ว่าจะมีบางส่วนไปปลูกลำไยและมีรายได้ประมาณ 5-10000 บาทต่อปี เนื่องจากความห่างไกลของพื้นที่การไปเยี่ยมพื้นที่ของหน่วยงานราชการจึงมีไม่มากนัก และมีโครงการพัฒนาต่างๆน้อยมาก

รักษ์ไทยพบว่า ผู้หญิงในชุมชนมักจะแต่งงานและมีลูกระหว่างอายุ 13-14 ปี และเป็นเรื่องทั่วไปที่ผู้หญิงอายุประมาณ 20 ปีหรือ อายุมากกว่านั้น จะถูกมองว่าเป็น“สาวแก่” ในขณะที่ผู้หญิงสูงอายุตอบว่าควรมีลูกประมาณ5 คน ขณะที่ผู้หญิงที่อายุน้อยจะตอบว่า ประมาณ 3-4 คน ก็น่าจะพอแล้ว  ผู้หญิงในทุกระดับการพัฒนา มีความสนใจที่จะมีรายได้ จากกิจกรรมสร้างรายได้ในระดับครอบครัว ส่วนใหญ่เสนอเรื่อง การทอผ้าตามแบบปกากะญอ ซึ่งเป็นทักษะที่มีทั่วไปในกลุ่มสตรีปกากะญอ และทุกครอบครัวจะมีการทอผ้าของตนเอง และตลาดของผ้าทอเหล่านี้มีค่อนข้างจำกัด

มูลนิธิรักษ์ไทยมีเป้าหมายที่สร้างพลังแก่ชุมชนยากจนและเปราะบาง เพื่อให้สามารถใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ประเด็นที่คาบเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือประเด็นผู้หญิงและเด็กผู้หญิง ที่ถูกละเลยหรือทอดทิ้งในโครงการพัฒนาระดับท้องถิ่น

จากผลการประเมินชุมชนของรักษ์ไทย โครงการนี้จะให้ความสำคัญกับหมู่บ้านที่อยู่ในการพัฒนาระดับเริ่มต้น ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลความเจริญจากโครงการพัฒนาต่างๆ ทั้งนี้สถานะผู้หญิงในปัจจุบันเป็นคนทำงานเสริมในครอบครัวหรือไม่ได้ทำงานที่สร้างรายได้ อุปสรรคสำคัญคือความห่างไกลจากตลาด ขาดทางเลือกทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นไปได้และสามารถสร้างรายได้ ผู้หญิงยังขาดทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ผู้หญิงยังมีความผูกพันกับการเกษตรตามวัฒนธรรมซึ่งยังไม่สามารถพึ่งตนเองทางด้านรายได้

จุดประสงค์

  1. ชุมชนเข้าร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มุ่งสร้างประโยชน์แก่สมาชิกด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม
  2. ผู้หญิงเข้าร่วมในการตัดสินใจระดับครัวเรือนและชุมชนและมีบทบาทการตัดสินใจมากขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาด้านสุขภาพและการศึกษาของเด็ก

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ผู้หญิง 400 คนจาก 20 หมู่บ้านในอำเภออมก๋อยได้รับการเสริมพลังทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
  2. เด็ก 600 คน ได้รับประโยชน์ จากการมีกิจกรรมการปรับปรุงสุขภาพและการเรียนรู้ของครอบครัวและชุมชน
  3. ชุมชน 20 ชุมชน เข้าร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับองค์กรระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

พื้นที่เป้าหมาย

อำเภออมก๋อย ในจังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการที่คล้ายกัน

การพัฒนาศักยภาพและการศึกษาของผู้หญิง (จังหวัดน่าน)

อ่านเพิ่มเติม

ชีวาป่าดอย

อ่านเพิ่มเติม

กองทุนเพื่อชีวิต (ช่วยเหลือผู้หญิงม่ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

อ่านเพิ่มเติม