โครงการ รายละเอียด

หน้ากากผ้าที่ปลอดภัย เพื่อการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid 19

มูลนิธิรักษ์ไทย สำนักงานน่าน ภายใต้การดำเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้หญิงกับการศึกษา และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหญิง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการผลิตหน้ากากผ้าที่ปลอดภัย เพื่อแจกจ่ายให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการและประชาชนในพื้นที่ สำหรับใช้ในการป้องกันเชื้อโรคและลดการแพร่ระบาดของโรคลงได้ รวมทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหน้ากากอนามัยของแต่ละครัวเรือน

มูลนิธิรักษ์ไทย สำนักงานน่าน ภายใต้การดำเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้หญิงกับการศึกษา และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหญิง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการผลิตหน้ากากผ้าที่ปลอดภัย เพื่อแจกจ่ายให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการและประชาชนในพื้นที่ สำหรับใช้ในการป้องกันเชื้อโรคและลดการแพร่ระบาดของโรคลงได้ รวมทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหน้ากากอนามัยของแต่ละครัวเรือน

 

พื้นที่การทำงานในจังหวัดน่าน

1. บ้านห้วยขวาก  ต.บ่อเกลือเหนือ  อ.บ่อเกลือ
2. บ้านสะไลหลวง  ต.บ่อเกลือเหนือ  อ.บ่อเกลือ
3. บ้านห้วยลึก  ต.บ่อเกลือเหนือ  อ.บ่อเกลือ
4. บ้านห้วยหมี  ต.ดงพญา  อ.บ่อเกลือ
5. บ้านหนองน่าน  ต.บ่อเกลือใต้  อ.บ่อเกลือ
7. บ้านน้ำแพะใน  ต.บ่อเกลือใต้  อ.บ่อเกลือ
8. บ้านห้วยขาบ  ต.บ่อเกลือเหนือ  อ.บ่อเกลือ
9. บ้านก่อก๋วงนอก  ต.บ่อเกลือใต้  อ.บ่อเกลือ
10. บ้านมณีพฤกษ์  ต.งอบ  อ.ทุ่งช้าง
11. บ้านสวนทราย  ต.ป่ากลาง  อ.บ่อเกลือ
12. บ้านห้วยวิน  ต.บ่อเกลือเหนือ  อ.บ่อเกลือ
13. บ้านผาสุข  ต.บ่อเกลือเหนือ  อ.บ่อเกลือ
14. บ้านทุ่งอ้าว  อ.ทุ่งช้าง

 

 

โครงการที่คล้ายกัน

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินถล่ม ในพื้นที่จังหวัดน่าน

อ่านเพิ่มเติม

การสร้างพลังให้สตรีและเด็กในการทำงานเพื่อบรรเทาความรุนแรงและสร้างความเข้มแข็งในการเตรียมรับภัยพิบัติน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม