โครงการ รายละเอียด

Swarovski Waterschool Programme

ป่าเขาในเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่รอบไปด้วยลุ่มน้ำและเป็นที่อยู่อาศัยของหลายกลุ่มชาติพันธ์ ชุมชนเหล่านี้ต้องพึ่งทรัพยากรน้ำเป็นอย่างมากเพื่อการอาศัย การขาดแคลนน้ำ เศรษฐกิจที่ขยายตัว การใช้ยาฆ่าแมลงและการทิ้งขยะลงในแม่น้ำเ ล้วนเป็นภัยต่อพวกเขา ทั้งยังทำให้ ป่า ดิน และน้ำ มีคุณภาพที่ด้อยลง กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือกลุ่มผู้หญิง ผู้สูงอายุ คนพิการและเด็ก ในขณะที่เด็กเป็นกำลังหลักที่สำคัญต่อชุมชนเพราะพวกเขาจะเป็นปากเสียงและผู้กำหนดทิศทางในอนาคตให้กับชุมชน ดังนั้นโครงการนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างพลังให้เด็กในชุมชนให้จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างแง่บวกและการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในชุมชน

วัตถุประสงค์

  • เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับน้ำ และพัฒนาความรู้เรื่องน้ำให้อย่างมีคุณภาพและหยั่งยืน
  • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงน้ำสะอาดของเด็กนักเรียนได้มากขึ้น ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีถูกสุขลักษณะ
  • สร้างความตระหนักต่อนักเรียน ชุมชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ถึงผลกระทบของน้ำที่ไม่ปลอดภัยและไม่สะอาด

เป้าหมาย

เพื่อสร้างความตระหนักให้กับเด็กนักเรียนถึงปัญหาและผลกระทบของน้ำที่ปนเปื้อน รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำซึ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสังคม ผ่านหลักสูตรของSwarovski Watershool โดยปรับเปลี่ยนให้เข้ากับหลักสูตรของโรงเรียนท้องถิ่น โครงการ the Swarovski Waterschool Programme จะช่วยเหลือให้เด็กด้วยวิธีที่ถูกต้องในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีและ สู่สมาชิคในชุมชนอื่นๆ พัฒนาขีดจำกัดของครูท้องถิ่นเพื่อให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งและนำปรับใช้กับการเรียนการสอนได้

 ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ environment@raksthai.org

โครงการที่คล้ายกัน

โครงการ โยกย้ายถิ่นฐานเพื่อการปรับตัว

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝนตกที่ไหน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม