นครศรีธรรมราช

110/13-14 ซอย สันติสุข ถนน เอเชีย ต. โพธิ์เสด็จ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช 80000

Tel. 075-447171

Fax. 075-447171