Elementor #8435

                     มูลนิธิรักษ์ไทยในฐานะสมาชิกขององค์การแคร์นานาชาติ มีภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ  “ การเสริมพลังผู้หญิงให้มีบทบาททางเศรษฐกิจ ” เพราะหลักการสำคัญของการพัฒนา หากเกิดความเท่าเทียมระหว่างชายหญิง ศักยภาพของผู้หญิงจะช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้งระดับครอบครัว ชุมชนและประเทศ หากผู้หญิงได้มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร พัฒนาทักษะ พัฒนาความมั่นใจ กล้าแสดงความคิดเห็น และเกิดบทบาททางเศรษฐกิจ จะทำให้คุณภาพชีวิตของสังคมโดยรวมดีขึ้น เราปฎิเสธไม่ได้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากมายภายในครอบครัว เช่น แม่ ภรรยา รวมถึงภาระอีกมากมายเพื่อทำให้คนในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การดูแลลูก สามี และการประกอบอาชีพ มูลนิธิรักษ์ไทยมุ่งหวังให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างชาย หญิง เพราะการทำงานเราอยู่ในพื้นที่ชุมชนห่างไกล ยังไม่ได้รับการพัฒนามากนัก ผู้หญิงหลายคนต้องต้องติดอยู่ในวิถีเดิม ตามความเชื่อ ศาสนา ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังหรือเป็นสมบัติของผู้ชายเมื่อแต่งงานไป แต่มูลนิธิรักษ์ไทยมีความเชื่อว่ายิ่งเราทำให้ทุกคนเกิดความเท่าเทียมมากขึ้นเท่าไหร่ ทุกคนจะได้รับผลประโยชน์จากสิ่งนี้มากขึ้นเท่านั้น ผู้หญิงสามารถช่วยสามีประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ผู้หญิงช่วยแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ครอบครัวหรือลูกมีทางเลือกที่ดีที่สุด ผู้ชายสามารถให้พื้นที่ผู้หญิงแสดงความคิดเห็นเพื่อรับรู้ถึงบริการหรือความต้องการของอีกฝ่ายนึง

                    มูลนิธิรักษ์ไทยเชื่อว่าการเสริมพลังผู้หญิงที่ดีที่สุด คือ การส่งเสริมผู้หญิงให้มีบทบาททางเศรษฐกิจ เมื่อผู้หญิงสามารถหารายได้จากฝีมือและศักยภาพของตนเอง ทำให้พวกเธอเหล่านั้นมั่นใจในการเริ่มต้น กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่ได้พึ่งพารายได้จากผู้ชาย สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ทำให้เราพัฒนาโครงการส่งเสริมอาชีพกับผู้หญิงมาตลอดระยะเวลา 10 กว่าปี หนึ่งในสามพื้นที่พื้นที่ที่เราเล็งเห็นความสำคัญคือ พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เดิมทีพื้นที่สามจังหวัดเกิดความไม่สงบ เกิดสงครามกลางเมือง ส่งผลให้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวซบเซา รวมถึงผู้หญิงหลายคนต้องสูญเสียสามีในเหตุการณ์ดังกล่าว เด็กหลายคนต้องกำพร้าพ่อ แม่ เนื่องจากเกิดความสูญเสียระหว่างเหตุการณ์ความไม่สงบ หลายชีวิตที่ออกไปประกอบอาชีพสวนยางไม่ได้กลับบ้านมาอีก ผู้หญิงมุสลิมที่อดีตเคยมีหน้าที่ดูแลบ้านและลูกอยู่ในครอบครัว สามีเป็นผู้หาเลี้ยงนอกบ้าน จากเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้หญิงจำนวนมากขาดเสาหลัก ขาดที่พึ่ง ขาดรายได้ เราเห็นความสำคัญของวิกฤตครั้งนั้น ทำให้การทำงานส่งเสริมบทบาทผู้หญิงเรื่องอาชีพเริ่มต้น  ปัจจุบันความต้องการยังคงมีต่อเนื่องผู้หญิงหลายคนได้รับการพัฒนาไปสู่ขั้นที่สามารถประกอบอาชีพได้ แต่ขาดต้นทุนทางอาชีพ ผู้หญิงบางคนขาดอุปกรณ์ในการทำอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น หรือแม้แต่ผู้หญิงบางคนกำลังเริ่มต้นอาชีพใหม่ เนื่องจากภาระที่เพิ่มขึ้นมา เราเห็นหลายพันคนประสบความสำเร็จจากโครงการนี้ เกิดคุณภาพชีวิต เกิดรายได้ ลูกและครอบครัวได้ประโยชน์ แต่เราก็ยังเห็นอีกหลายพันชีวิตที่ต้องการเริ่มต้นพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการเช่นนี้ ในภาวะที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบหนักจากโรคระบาด COVID-19  เราอยากช่วยชุมชนกลุ่มผู้หญิงให้เกิดรายได้ในสถานการณ์เช่นนี้ เพราะปัจจุบันการขายของในตลาดทำได้ยากขึ้น

                    ภาคเหนือและผู้หญิงชาติพันธุ์ คืออีกพื้นที่หนึ่งที่มูลนิธิรักษ์ไทยเข้าไปทำงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่ป่าต้นน้ำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้านสุขภาพ ด้านความเท่าเทียม เราเห็นวัฒนธรรมเดิมของชุมชนชาติพันธุ์ที่ผู้หญิงยังมีความไม่เท่าเทียมเนื่องจากการอยู่ตามวิถีวัตนธรรมเดิม ที่ผู้หญิงยังมีลูกเมื่ออายุน้อย แต่งงานเร็ว และมีลูกเยอะไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน รวมถึงผู้หญิงไม่มีกิจกรรมและรายได้ระหว่างที่อยู่ในชุมชน จึงทำให้เป็นพื้นที่การทำงานของมูลนิธิรักษ์ไทยที่ตั้งเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาทักษะอาชีพ รายได้แก่ผู้หญิงชาติพันธุ์บนพื้นฐานศักยภาพที่มีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ชุมชนที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากและเกิดการรวมกลุ่มของการผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทรัพยกรธรรมชาติ ผู้หญิงไทยในพื้นที่ภาคอีสานรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อครั้งโรงงานต่าง ๆ มีออเดอร์เข้ามา ด้วยศักยภาพและฝีมือที่มีอยู่เดิมทำให้กลุ่มผู้หญิงเกิดการรวมตัวเพื่อพึ่งพาตนเองมากขึ้น จากการผลิตภัณฑ์ในชุมชนและจำหน่ายในตลาด เช่น รองเท้าจากผักตบชวา และเข็มกลัดดอกไม้ และเพิ่มทักษะการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดผ่านกระบวนการที่มูลนิธิรักษ์ไทยมุ่งส่งเสริม

หากทุกท่านกำลังมองหาการช่วยผู้หญิง ในสถานการณ์ที่ผู้หญิงทำอาชีพค้าขายได้ยากขึ้นเนื่องจาก โรคระบาดCOVD-19  เพื่อต่อยอดอาชีพเพื่อให้พวกเธอหรือผู้หญิงอีกหลาย ๆ ชีวิตได้มีคุณภาพชีวิตจากการพัฒนาศักยภาพของเขาเอง อยากชวนทุกท่านสนับสนุนการบริจาคเพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสามจังหวัดชายแดนใต้ ท่านสามารถเลือก Package การบริจาครายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มูลนิธิรักษ์ไทยได้ต่อยอดและส่งเสริมผู้หญิงและกลุ่มอาชีพให้เกิดกับผู้หญิงอีกหลาย ๆ คนต่อไป

Give it as a gift

ผลิตภัณฑ์ชุมชน  

ภายใต้โครงการส่งเสริมสร้างอาชีพผู้หญิง เพื่อส่งเสริมอาชีพและทักษะด้านผู้ประกอบการ ในพื้นที่ที่มูลนิธิรักษไทยเข้าไปส่งเสริมอาชีพ เพื่อหวังให็ผู้หญิงมีบทบาททางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้จากวิถีชุมชน 

กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ จากกลุ่มผู้หญิงในปัตตานี ที่มีปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ นำมารวมกันที่ทำการกลุ่ม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนแบ่งหน้าที่กันทำผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข้าวเกียบนูรฟิรดาวส์ (กรือโป๊ะ) เกิดจากแม่บ้านในพื้นที่ปัตตานีส่วนใหญ่ ว่างงาน เเละขับรถยนต์ไม่เป็น เขียนหนังสือไม่ได้ ทำให้หางานทำลำบาก จึงมีความคิดว่า เรามาทำข้าวเกียบขาย เพราะสามารถทำได้ง่าย ขายได้ตลอด สามารถส่งขายตามโรงเรียน หรือที่อื่นๆ

รองเท้าสาน  จากกลุ่มผู้หญิงภาคอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์ ทำจากผักตบชวา เป็นพืชที่ได้ตามชุมชน แต่พอชาวบ้านนำผักตบชวามามองหาโอกาสทางอาชีพ พบว่าผักตบชวาสามารถผลิตเป็นรองเท้าและกระเป๋าที่เดิมเมื่อก่อนนี้ต้องเป็นหวายอย่างเดียว ทำให้ชาวบ้านได้เพิ่มมูลค่าจากพืชในชุมชน

ถุงใส่รองเท้า  เป็นการต่อยอดอาชีพเย็บผ้าของชาวบ้านในอดีต ปรับเปลี่ยนรูปแบบและทำให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายในการใช้งาน จึงออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น ที่สำคัญเป็นผลผลิตจากเครื่องมืออาชีพ จักรเย็บผ้าที่ทุกฝ่ายร่วมสนับสนุนในเกิดเครื่องมือการทำอาชีพอย่างยั่งยืน

Set 1,000 Baht

Head of Sales , Intel

Check out our work

Commercial photography

กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ จากกลุ่มผู้หญิงในปัตตานี ที่มีปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ นำมารวมกันที่ทำการกลุ่ม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนแบ่งหน้าที่กันทำผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวเกียบนูรฟิรดาวส์ (กรือโป๊ะ) เกิดจากแม่บ้านในพื้นที่ปัตตานีส่วนใหญ่ ว่างงาน เเละขับรถยนต์ไม่เป็น เขียนหนังสือไม่ได้ ทำให้หางานทำลำบาก จึงมีความคิดว่า เรามาทำข้าวเกียบขาย เพราะสามารถทำได้ง่าย ขายได้ตลอด สามารถส่งขายตามโรงเรียน หรือที่อื่นๆ รองเท้าสาน  จากกลุ่มผู้หญิงภาคอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์ ทำจากผักตบชวา เป็นพืชที่ได้ตามชุมชน แต่พอชาวบ้านนำผักตบชวามามองหาโอกาสทางอาชีพ พบว่าผักตบชวาสามารถผลิตเป็นรองเท้าและกระเป๋าที่เดิมเมื่อก่อนนี้ต้องเป็นหวายอย่างเดียว ทำให้ชาวบ้านได้เพิ่มมูลค่าจากพืชในชุมชน ถุงใส่รองเท้า  เป็นการต่อยอดอาชีพเย็บผ้าของชาวบ้านในอดีต ปรับเปลี่ยนรูปแบบและทำให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายในการใช้งาน จึงออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น ที่สำคัญเป็นผลผลิตจากเครื่องมืออาชีพ จักรเย็บผ้าที่ทุกฝ่ายร่วมสนับสนุนในเกิดเครื่องมือการทำอาชีพอย่างยั่งยืน

Arty projects

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.