รายการ หนี้แผ่นดิน ช่อง TNN2 ตอน มูลนิธิรักษ์ไทย

พบกับ คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย และ คุณจุฑามาศ สว่างใจ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มาพูดถึงการทำงานของมูลนิธิรักษ์ไทย และ ศูนย์เด็กแรงงานข้ามชาติ ย้อนชม รายการหนี้แผ่นดิน ช่อง TNN2 ตอน มูลนิธิรักษ์ไทย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เทปนี้จะทำให้คุณมองเห็นถึงความเป็น CARE ที่มีสมาชิกองค์กรตั้งถิ่นฐานอยู่หลายประเทศ คอยช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา มูลนิธิรักษ์ไทยเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกองค์กร CARE ทำงานด้านการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ห่างไกล และผู้คนที่เปราะบาง ศูนย์การเรียนรู้เด็กแรงงานข้ามชาติก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มูลนิธิรักษ์ไทยได้ให้การช่วยเหลือดูแล ตามหลักสิทธิมนุษยชน คือมนุษย์ทุกคนควรที่จะได้รับการศึกษาไม่ว่าจะเกิดชาติไหน และฐานะยากจนเพียงใด