รายการ หนี้แผ่นดิน ช่อง TNN2 ตอน การจัดสวัสดิการสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ

พบกับ คุณวสุรัตน์  หอมสุด  เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส และ Ms. Thida Oo (ทิตา อู)  เจ้าหน้าที่ภาคสนามข้ามชาติ มูลนิธิรักษ์ไทย มาพูดคุยเกี่ยวกับ การจัดสวัสดิการสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ

ย้อนชม รายการหนี้แผ่นดิน ช่อง TNN2 ตอน การจัดสวัสดิการสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ เมื่อวันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2562                                                              เทปนี้จะทำให้คุณมองเห็นถึงความเป็นอยู่ การทำงานในภาคอุตสาหกรรมของแรงงานข้ามชาติ แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายจะมีหลักประกันสุขภาพ สามารถเข้ารับสิทธิในการรักษาอย่างถูกต้องและปลอดภัย แต่ยังมีแรงงานข้ามชาติอีกหลายคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองประกันสุขภาพ ทั้งจากกระทรวงสาธารณสุขและจากประกันสังคม เนื่องจากแรงงานข้ามชาติเหล่านั้นเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรืออาจจะรอดำเนินการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อมูลนิธิรักษ์ไทย