รายการ หนี้แผ่นดิน ช่อง TNN2 ตอน มูลนิธิรักษ์ไทย

พบกับ คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย และ คุณจุฑามาศ สว่างใจ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มาพูดถึงการทำงานของมูลนิธิรักษ์ไทย และ ศูนย์เด็กแรงงานข้ามชาติ

READ MORE

รายการ หนี้แผ่นดิน ช่อง TNN2 ตอน การจัดสวัสดิการสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ

พบกับ คุณวสุรัตน์  หอมสุด  เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส และ Ms. Thida Oo (ทิตา อู)  เจ้าหน้าที่ภาคสนามข้ามชาติ มูลนิธิรักษ์ไทย มาพูดคุยเกี่ยวกับ การจัดสวัสดิการสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ

READ MORE

Recent Comments