Child Learning Center of Migrant Workers Raks Thai Foundation Samut sakhon

Publication Date : March 10, 2021

มูลนิธิรักษ์ไทยสมุทรสาคร

     ได้เริ่มกิจกรรมเด็กข้ามชาติที่ติดตามพ่อแม่อยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548 โดยเริ่มจากการทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้พ่อแม่ในเรื่องของเอชไอวีในชุมชน จากนั้นได้เห็นถึงปัญหาของเด็กผู้ติดตาม  ซึ่งมีเด็กที่เข้าไปในสถานที่ทำงานกับผู้ปกครองเนื่องจากไม่มีคนดูแล นำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ อีกทั้งเด็กส่วนหนึ่งโตพอที่จะช่วยพ่อแม่ทำงานได้จนนำไปสู่การทำงานและการใช้แรงงานเด็กเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีเด็กบางส่วนที่อยู่ที่บ้านตามลำพังในระหว่างที่ผู้ปกครองไปทำงาน จนทำให้เกิดอุบัติเหตุและถูกละเมิดทางเพศเด็ก

โดยปัญหาดังกล่าวได้ทำให้มูลนิธิรักษ์ไทยจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กเพื่อลดปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เด็กเข้าถึงสิทธิ์ด้านต่าง ๆ ตามหลักสิทธิขั้นพื้นฐาน 4 ประการ คือ

ข้อที่ 1 เพื่อให้เด็กได้เข้าถึงเรื่องการส่งเสริมชีวิต และให้เด็กได้รับบริการด้านสุขภาพ จากการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพ และโภชนาการเด็กในทุก ๆเดือน
ข้อที่ 2 เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กจากการถูกทอดทิ้ง การถูกล่วงละเมิดและการใช้แรงงานเด็ก โดยผ่านศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยเด็กข้ามชาติ
ข้อที่ 3 เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยศูนย์เด็กเป็นศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กเพื่อส่งต่อเข้าสู่โรงเรียนของรัฐในเด็กที่มีความพร้อมและพ่อแม่สามารถส่งเด็กเข้าเรียนได้
ข้อที่ 4 เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วม ในการแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมและเรียนรู้ชุมชนในวัฒนธรรมประเพณี และการแสดงออกทางความคิดในเรื่องที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อเด็ก

มูลนิธิรักษ์ไทยมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะส่งเด็กเข้าเรียนในระบบโรงเรียนของรัฐตามช่วงวัย

     จากการทำงานที่ผ่านมา มูลนิธิรักษ์ไทยมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะส่งเด็กเข้าเรียนในระบบโรงเรียนของรัฐตามช่วงวัย แต่ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีความคาดหวังในการเรียนของเด็กโดยต้องการให้ลูกเรียนรู้สองภาษา ซึ่งโรงเรียนในไทยไม่ได้ตอบสนองความต้องการ อีกทั้งผู้ปกครองมีความลังเลในการส่งลูกกลับไปเรียนต่อที่ประเทศพม่า แต่มีความชัดเจนในระยะเวลาการส่งกลับ ทำให้เด็กส่วนใหญ่ยังต้องเรียนต่อที่ศูนย์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์

•    เพื่อบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ตามพัฒนาการที่สมวัยของเด็ก
•    เพื่อให้เด็กข้ามชาติ(อายุระหว่าง 4-15ปี) สามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษา และได้รับการพัฒนาทักษะทั้งด้านการใช้ชีวิต ตลอดจนความรู้เรื่องสิทธิเด็ก
•    เพื่อสร้างความหนักให้ผู้ปกครองเล็งเห็นถึงความสำคัญของโอกาสทางการศึกษาในอนาคตให้กับเด็ก และส่งเสริมการรวมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กข้ามชาติที่ติดตามพ่อแม่มาอยู่ในประเทศไทยอายุตั้งแต่ 4-16 ปี

พื้นที่เป้าหมาย

จังหวัดสมุทรสาคร

Other Campaign

Blankets4Help​

The villages on the high mountains at North of Thailand, the weather is very cold. The lowest temperature at night is 5 degrees. Join with Raks Thai Foundation to support blankets a product นด women from Ban Huai Pu Luang. To give it for vulnerable people who suffer from cold in areas that far from Chiang Mai and Nan provinces

Fight COVID-19 with Raks Thai

From the spread out of COVID-19. Raks Thai Foundation will help groups of people that far away from cities across the country, such as communities or villages where has been locked down.

Gender Equality to End Violence

Raks Thai Foundation want to let a whole world know that "Women are important. It is not a place for violence because of all of woman have self value and ability that able to use the potential to drive the country's economy "

ช่วยคนเปราะบางที่ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงโควิด-19

สถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยสร้างความยากลำบากให้กับชุมชนในหลายจังหวัดโดยเฉพาะชุมชนที่พักอาศัยในพื้นที่ลุ่มติดแม่น้ำ ซึ่งจังหวัดที่เป็นพื้นที่ทำงานของมูลนิธิรักษ์ไทย คือ จังหวัดอยุธยา ในตอนนี้ชาวบ้านกว่า 1,000 ครัวเรือน กำลังเดือดร้อนจากน้ำท่วม