โครงการ รายละเอียด

Evaluation of the Livelihood Impact of Raks Thai’s Empowering Women…

and Children in Flood Recovery and Preparedness Projects in the 32 communities in Ayutthaya Province, Thailand

เหตุผลที่มูลนิธิรักษ์ไทยเลือกจังหวัดอยุธยาเป็นจังหวัดที่ดำเนินการโครงการต่อไป และเหตุผลที่เน้นสร้างพลังให้ผู้หญิงและเด็ก ก็เนื่องมาจากว่า จังหวัดอยุธยายังคงได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วมรุนแรงในปี 2554 (2011 severe flooding) และยังคงอยู่ในระยะฟื้นฟู (undergoing its rehabilitation phase) (การต้องใช้เวลาฟื้นฟูนานเช่นนี้เป็นเพราะความรุนแรงของสถานการณ์น้ำท่วมในอยุธยา ซึ่งเป็นจังหวัดที่จากข้อมูลของประเทศ มีจำนวนผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุน้ำท่วมมากที่สุด (เสียชีวิต 200 ราย) ในขณะที่หลายหมู่บ้านยังคงมีน้ำท่วมหมดเป็นเวลาหลายเดือน มีความเสียหายในวงกว้างที่เกิดแก่วิถีชีวิต บ้านเรื่อง โรงเรียน ทรัพยากรธรรมชาติ และแม้แต่มรดกทางวัฒนธรรม ต้นไม้ถูกทำลายและตามฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยขยะและของเสียอื่นๆ ที่ทำลายประมงท้องถิ่นมูลนิธิรักษ์ไทยมุ่งสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟู และเตรียมชุมชนสำหรับภัยพิบัติแบบเดียวกันที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต เราจะให้ความช่วยเหลือโดยใช้รูปแบบการสร้างพลังให้ผู้หญิงและเด็ก เนื่องจากสองกลุ่มนี้เป็นสองกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมปี 2554 มากที่สุด

จุดประสงค์

เพื่อสร้างพลังแก่ผู้หญิงและเด็กในครัวเรือนและในชุมชนของตน เพื่อให้พวกเขากลายมาเป็นผู้ตัดสินใจ (decision makers) ผู้วางแผน (planners) และคนจัดการ ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน ขณะที่การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินของชุมชนต้องตระหนักถึง (sensitive) ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของผู้หญิงและเด็กให้มากขึ้น

 

กลุ่มเป้าหมาย

เด็ก เยาวชน และสตรีในพื้นที่ จังหวัดอยุธยา ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางบาล และอำเภอมหาราช

พื้นที่เป้าหมาย

จังหวัดอยุธยา ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา
อำเภอบางบาล และอำเภอมหาราช

โครงการที่คล้ายกัน

help the victims of the landslide Local Nan Province

READ MORE