โครงการ รายละเอียด

help the victims of the landslide Local Nan Province

เมื่อเวลา 06.10 น.วันที่ 28 ก.ค. 2561 เกิดเหตุดินสไลท์ทับบ้านเรือนชาวบ้านชาวลวัวะบ้านห้วยขาบ ม.7 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน บ้านที่ถูกดินทับมีจำนวน 4 หลัง ประกอบด้วยบ้านเลขที่ 21( 1 คน) บ้านเลขที่ 29 ( 3 คน) บ้านเลขที่ 30 ( 1 คน) บ้านเลขที่ 67 ( 3 คน) ทั้งหมดอยู่ในบ้านห้วยขาบ มีผู้เสียชีวิต 1 เเละ อีก 7 คนสูญหาย เเละภายหลังพบว่าเสียชีวิตทั้งหมด 8 ราย เป็นเด็ก 2 เเละผู้ใหญ่ 6 ราย ทั้งนี้ เป็นเด็กผู้หญิงที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและการศึกษาผู้หญิง หรือ WE-NAN project 1 ราย มูลนิธิรักษ์ไทยได้รับผ่านครูในพื้นที่เเละยืนยันข้อมูลเเละเเจ้งเหตุภายใน 72 ชั่วโมง ผ่านระบบ Line communication (All Raksthai staffs and Lancome project) และสนับสนุนยากันยุงเบื้องต้นผ่านครู กศน.ที่ประจำอยู่บ้านห้วยขาบเเละลงพื้นที่ 31 ก.ค. เเละวันที่ 1 ส.ค. เเละสนับสนุนชุดอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวสำหรับ 65 ครัวเรือน พร้อมทั้งประเมินเร่งด่วน หรือ Rapid Assessment ทางรักษ์ไทยได้มีการช่วยหากิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ให้ผู้ประสบภัยได้มีรายได้ในเวลาที่ต้องอยู่ในศูนย์พักพิง เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมนี้สามารถช่วยลดความเครียด ทั้งนี้ยังสามารถสร้างรอยยิ้มเเละเพิ่มความหวังให้กับกลุ่มผู้ประสบภัยได้อีกด้วย

มูลนิธิรักษ์ไทยมุ่งสนับสนุนงานภัยพิบัติ เตรียมความพร้อมและฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ เราจะให้ความช่วยเหลือทันทีโดยใช้รูปแบบการสร้างเสริมพลังให้กับผู้ประสบภัย ตั้งเเต่หลังเกิดเหตุจนไปถึงการพัฒนาชุมชนให้กลับมาเเข็งเเรงอีกครั้ง โดยการทำแผนภัยพิบัติชุมชนอย่างมีส่วนร่วม สามารถร่วมบริจาคผ่าน QR code ในรูปภาพลำดับเเรก เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย จะนำเงินที่ได้มาพัฒนาชุมชนให้เเข็งแรงเเละอยู่ได้อย่างมั่นคง

Because helps not wait

จุดประสงค์

เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูทั้งสภาพจิตใจเเละทางด้านอาชีพให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ เเละจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในเวลาทีผู้ประสบภัยต้องอยู่ในศูนย์พักพิง ทางรักษ์ไทยได้มีการหากิจกรรมให้ผู้ประสบภัยทำในเวลาว่าง โดยการให้ผู้ประสบภัยเย็บกระเป๋าผ้า เพื่อเป็นการหารายได้ในระหว่างที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง

 

ทั้งนี้ทางรักษ์ไทยยังมีแผนการพัฒนาชุมชนหลังจากเกิดภัยพิบัติทั้ง 3 ข้อนี้
1.เพื่อลดความเสี่ยงภัยต่อภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นๆ
2.เพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพของชุมชนในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน
3.วางแผนเพื่อลดความเสี่ยงภัย เเละการรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น

ทำแผนภัยพิบัติชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ทั้ง 7 ข้อ
1.ชุมชนมีความเข้าใจถึงความเเตกต่างของ “ภัย” “ภัยพิบัติ” เเละ “ภัยพิบัติทางธรรมชาติ”
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทบทวนถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนถึงภัยพิบัติเเละพื้นที่ที่เสี่ยงภัยพิบัติ เเละพื้นที่ปลอดภัยในชุมชน
4.เพื่อคัดเลือกภัยพิบัติที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนเป้าหมาย
5.ชุมชนคัดเลือก เเละประเมินศักยภาพของชุมชน โอกาสเเละอุปสรรคต่อการ จัดการภัยพิบัติ
6.เพื่อวิเคราะห์หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันวิชาการที่มีส่วนเกี่ยวข้องเเละเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติของชุมชน
7.จัดทำแผนการจัดการภัยพิบัติของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้หญิง เด็กผู้หญิง ผู้ชายเเละเด็กผู้ชายในพื้นที่ จังหวัดน่าน อำเภอบ่อเกลือ ตำบลบ่อเกลือเหนือ หมู่ 7 บ้านห้วยขาบ

พื้นที่เป้าหมาย

จังหวัดน่าน อำเภอบ่อเกลือ ตำบลบ่อเกลือเหนือ

โครงการที่คล้ายกัน

Evaluation of the Livelihood Impact of Raks Thai’s Empowering Women…

READ MORE