Chevron’s support for women in the Deep South of Thailand

เปิดตัวโครงการ กองทุนเพื่อชีวิต “Fund 4 Life” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้หญิงและเด็กเปราะบางใน 3 จังหวัดปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส

โครงการ กองทุนเพื่อชีวิต (Fund4Life Entrepreneurial Support for Woman Breadwinner) เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และ มูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้หญิงและเด็กเปราะบางใน 3 จังหวัดปัตตานี ยะลา และ นราธิวาสให้สามารถรับมือกับผลกระทบด้านสังคม-เศรษฐกิจที่เกิดจากความรุนแรงทางการเมือง โดยตัวโครงการ กองทุนเพื่อชีวิต จะมอบทุนในการริเริ่มประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี พร้อมทั้งยังเข้าไปเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ อาทิเช่น แนะนำการเพิ่มช่องทางการตลาด, การสร้างพฤติกรรมในการจัดการด้านการเงิน เป็นต้น หลังจากที่สตรีกลุ่มแรกคืนทุนจากการประกอบอาชีพและยืนได้ด้วยตนเองอย่างแข็งแรง เงินทุนที่ได้รับคืนจะถูกมอบเพื่อช่วยเหลือกลุ่มสตรีกลุ่มอื่นๆต่อไป เพื่อสร้างอาชีพและฟื้นคืนเศรษฐกิจของกลุ่มสตรีจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กลับมามีสภาพคล่องตามเดิม

ล่าสุด มูลนิธิรักษ์ไทย และ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำกลุ่มผู้หญิงหม้าย จาก 9 ชุมชน รวมตัวกันจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการ“กองทุนเพื่อชีวิต” โดยจำหน่ายสินค้า เช่น ไข่เค็ม แกงกะหรี่ กระเป๋าผ้า ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก เครปกรอบ ในงานกาชาด จังหวัดนราธิวาส เมื่อเร็ว ๆ นี้กิจกรรมนี้จัดโดย ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ช่วยสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากฝีมือของผู้หญิงที่เป็นเหยื่อความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยผลิตภัณฑ์สร้างความประทับใจแก่ผู้บริโภค ด้วยคุณภาพ รสชาติที่ดี การออกแบบที่สวยงามเป็นเอกลัษณ์ ทำให้สินค้าได้ขายดี โดยมีผู้เข้าชมงานนี้กว่า 1,000 คน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับตัวแทนกลุ่มสตรีเซฟรอนได้สนับสนุนโครงการ Fund 4 Life มาเกือบ 2 ปี ช่วยสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับกลุ่มผู้หญิงหม้าย 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งถือเสมือนเป็นหัวหน้าครอบครัว โดยขยายโอกาสทางอาชีพหรือสร้างอาชีพใหม่ เพิ่มรายได้ซึ่งช่วยให้ครอบครัวเกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เด็กๆ ได้มีการศึกษา และเพิ่มสภาพคล่องในการจับจ่ายใช้สอย

ติดต่อมูลนิธิรักษ์ไทย