Open Project AIDS-Almost Zero

AIDS-Almost Zero’ ตั้งเป้ายุติเอดส์ในไทยภายในปี 2573 โดยภาครัฐและภาคประชาสังคมกว่า 30 องค์กร

โครงการ ‘อีกนิดพิชิตเอดส์ : AIDS-Almost Zero’ ตั้งเป้ายุติเอดส์ในไทยภายในปี 2573 โดยภาครัฐและภาคประชาสังคมกว่า 30 องค์กร
การรวมตัวภาคประชาสังคม กว่า 30 องค์กร. ทำงานร่วมกับภาคธุรกิจ ภาครัฐ ระดมทุนเพื่อสนับสนุนงานป้องกันเอชไอวีในกลุ่มประชากรเข้าถึงยาก โดยมีท่านอานันท์ ปันยารชุม อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ วันนี้ได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการ พร้อมด้วยคุณมีชัย วีระไวทยะ Mr Steve Klaus, UNAIDS, คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการ มูลนิธิรักษ์ไทย อาจารย์ประพันธ์ ภานุภาค บมจ.แสนสิริ ตัวแทนภาคธุรกิจ องค์กรภาคประชาสังคม ร่วมงานจำนวนมาก โครงการ “อีกนิดพิชิตเอดส์” หรือ AIDS-Almost Zero ครั้งนี้ นับเป็นมิติใหม่ด้านสาธารณสุขที่สำคัญของไทยและถือเป็นครั้งแรกที่ภาคประชาสังคมกว่า 30 องค์กรได้จับมือร่วมกับภาคธุรกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาและยุติการแพร่ระบาดของการติดเชื้อเอชไอวี โดยมอบหมายให้มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรกลางในการระดมทุนผ่านโครงการ “อีกนิดพิชิตเอดส์” หรือ “AIDS-Almost Zero” เพื่อดำเนินการตามเป้าหมายที่รัฐบาลได้กำหนดขึ้นเพื่อยุติเอดส์ภายในปี พ.ศ. 2573 หรือในอีก 14 ปีข้างหน้า โดยวางแผนที่จะลดปริมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่และผู้เสียชีวิตจากเอดส์ รวมทั้งสร้างอุดมคติใหม่ให้สังคมไม่เกิดการรังเกียจ กีดกัน และเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ดังเช่นที่ผ่านมา read more

ติดต่อมูลนิธิรักษ์ไทย