Raks Thai Foundation and Ubon Ratchathani เปิดตัวโครงการ “ฮักข้าว”

ชี้แจงเปิดตัวโครงการ”ฮักข้าว” จังหวัดอุบลฯ ในงานท่านผู้ว่าราชการอุบลราชธานี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ได้ใหเกียรติ์มาร่วมแถลงเปิดงานโครงการ ร่วมกับภาคีผูสนับสนุนโครงการ บริษัท John deere และ Mercy Corps ซึ่งเป็น Ngo USA.ร่วมในงานด้วย

มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี และองค์กร MERCY CORPS สหรัฐอเมริกาได้ เปิดตัวโครงการ “ฮักข้าว” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 60 ที่โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี เป็นประธาน การประชุม เพื่อปรึกษาหารือ เรื่องการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพชาวนา ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สามารถบริหารจัดการ การปลูกข้าวให้ได้มาตรฐาน สามารถเพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ มีกำไรเพิ่มขึ้น ในงานประชุมปรึกษาหารือครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้น ที่จะทำให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ คือส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ ภาคเอกชนโดยการสนับสนุนจาก บริษัท john Deere และมูลนิธิรักษ์ไทย องค์กร Mercy Corps ที่จะเป็นพลังสนับสนุนการพัฒนา เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในจังหวัดอุบลราชธานี

Link