seminar การจัดการร่วม ทางเลือก ทางรอดของคน ดิน น้ำ ป่า

บทสรุปและข้อเสนอ เพื่อการจัดการร่วมที่ดินและป่าไม้สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ห้องประชุมสิริภูมิ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น ภาพบรรยากาศการสัมมนาเพื่อหารือเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยบรรยากาศในงานมีผู้แทนจากภาครัฐบาล ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนร่วมสัมมนาในครั้งนี้ มูลนิธิรักษ์ไทย โดยคุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิฯ ได้ร่วมลงนามข้อตกลงร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้โครงการ เพื่อเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญในการทำงานกับชุมชนและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้วิสัยทัศน์ของมูลนิธิฯ เพื่อศึกษารายละเอียดโครงการ here

 

ติดต่อมูลนิธิรักษ์ไทย