กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองด้ายกี่กระตุก

โพสเมื่อ : 29 มกราคม 2564

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองด้ายกี่กระตุก บ้านหนองห้า อ.นาน้อย จ.น่าน

"ปกติคนในชุมชนมีอาชีพทำเกษตร เวลาว่างถึงมาทอผ้ากัน"

จุดเริ่มต้นของกลุ่มอาชีพทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองห้า

     เริ่มจากการทำอาชีพเกษตรกรอย่างเดียวมีรายได้ไม่เพียงพอจึงมีความจำเป็นที่ต้องทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่งการทอผ้างานที่ทำเป็นมาแต่เด็กเพราะได้รับการสั่งสอนมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย การทอผ้าถือเป็นความรู้และภูมิปัญญาที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนก็ทอผ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือนของตนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและเมื่อได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลมาช่วยงบและสร้างกลุ่มขึ้นมาทำทอผ้าเป็นลายพื้นเมือง

กำเนิด ลายนาน้อย

     นอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยชุมชนมาช่วยเรื่องการพัฒนาลายผ้าโดยใช้กระบวนการวิจัยชุมชนแบบมีส่วนร่วมจนทำให้ได้รูปแบบและลายผ้าใหม่ ๆ ขึ้นมา ชื่อว่า #ลายนาน้อย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ในส่วนของมูลนิธิรักษ์ไทยได้ให้การสนับสนุน การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารโรงทอผ้าทำให้สมาชิกมีสภาพการทำงานที่ดีขึ้น มีการอบรมการทำบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กรวมถึงการอบรมเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ซึ่งหลังจากอบรมกลุ่มก็ได้มีการสร้างเพจเพื่อเพิ่มช่องทางขายที่ออนไลน์ใน Facebook ทำให้สินค้าของกลุ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นและเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มยอดขายสินค้าของกลุ่ม "เปลี่ยนจากตลาดในหมู่บ้าน นำไปสู่ตลาดออนไลน์"

วิถีความเป็นอยู่

     สมาชิกในกลุ่มมีอายุระหว่าง 27-71 ปี แม้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ แต่นั้นไม่ใช้อุปสรรคในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เลย เมื่อตอนที่มูลนิธิรักษ์ไทยจัดอบรมเรื่องการใช้เทคโนโลยีและสื่อโซเชียลเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าและส่งเสริมการตลาดให้แก่สมาชิก ทำให้แม่ ๆ มีความตั้งใจมากในการอบรมแม้จะไม่คุ้นเคยกับอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ด้วยความตั้งใจและเปิดใจที่อยากเรียนรู้ แม่ ๆก็สามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาจนสามารถทำให้มีทักษะในการใช้สื่อโซเซีลในการประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มได้ ในด้านการทำงานร่วมกันเมื่อมีปัญหาในการทำงานก็จะให้คำปรึกษาซึ่งกันและกัน แต่บางคนอาจจะมีปัญหากับทางครอบครัวบ้าง เช่น ตอนแรก ๆ ที่จะมาทอผ้ากับกลุ่มทางฝ่ายผู้ชายจะไม่ยอมรับ แต่เมื่อทำให้เห็นว่าทำแล้วมีรายได้ ก็เริ่มยอมและเข้าใจและพร้อมมาช่วยในการสร้างสถานที่ในการทอผ้าของกลุ่มหรือแม้แต่มาช่วยซ่อมกี่ทอผ้าด้วย


      ผลสำเร็จของ กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง คือ นอกเหนือจากที่สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ขึ้นชุมชนจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในชุมชน ผู้สูงอายุมีงานทำ มีรายได้เพื่อใช้จ่ายด้านโภชนาการและการศึกษา ให้กับลูกหลานอีกทางหนึ่ง

เรื่องราวอื่นๆ

ผู้หญิงมีหน้าที่แค่เลี้ยงลูก ?

แต่เดิมวัฒนธรรมของชาติพันธุ์มะลิ ผู้หญิงเวลาแต่งงาน ฝ่ายชายจะมีสิทธิ์เลือกคู่ครอง โดยที่ฝ่ายหญิงจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม...

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยหมู่บ้านทุ่งอ้าว

กล้วยเบรคแตก ทุ่งอ้าว ใครได้ลองแล้วจะ "หยุดไม่ได้"

บ้านก่อก๋วง ชุมชนชาวลัวะ

อยากพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตผักปลอดสารพิษ และเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร

การเปลี่ยนแปลงความคิดที่ก้าวสู่การเป็นผู้นำ

จากความพยายามตั้งแต่เริ่มต้น ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง หรือผู้ชายก็สามารถเป็นผู้นำได้หมด ขึ้นอยู่กับจิตใจของเราว่าเราจะตั้งใจทำขนาดไหน