สมัครงานตำแหน่ง Admin & Accounting Officer สำนักงาน เชียงใหม่

ตำแหน่ง - Program Officer-PWID

ความรับผิดชอบหลัก

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

1.สนับสนุนการจัดการระบบเอกสารสัญญา   เอกสารโครงการ  รายละเอียดโครงการ ให้ความเห็นต่อการวางแผนงาน และงบประมาณเพื่อการสนับสนุนองค์กรผู้รับทุนรองต่อการดำเนินโครงการร่วมกับงานโครงการ
2.งานบริหารโครงการ ด้านบริหารจัดการการบัญชีและการเงิน กับผู้รับทุนรอง  2  องค์กร  2 กลุ่มประชากร
3.สนับสนุนด้านพัฒนาศักยภาพ และการติดตามสนับสนุนงานระบบเอกสารบัญชี การเงิน การดำเนินงานกิจกรรมกับองค์กรรับทุนรองในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย
4.ติดตามและตรวจสอบรายงานค่าใช้จ่ายประจำเดือน  ไตรมาส ของผู้รับทุนรองและเชื่อมประสานการส่งรายงานให้อยู่ในระบบของโครงการ
5.การสนับสนุนงาน งานธุรการและการจัดซื้อ งานด้านทรัพย์สินโครงการสำหรับองค์กรผู้รับทุนรอง
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติ 

1.วุฒิปริญาตรีขึ้นไป  ด้านการบัญชี  
2.มีประสบการณ์การทำงานด้านการบัญชี   การจัดทำรายงานการเงิน  และจัดซื้อ  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้ เดินทางต่างจังหวัด   ขับรถยนต์  หรือมอเตอร์ไซด์ได้  มีใบขับขี่
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ world Execl  และการโปรแกรมด้านบัญชี
5.สามารถรับผิดชอบการการตรวจสอบเอกสาร การเงิน และการจัดทำรายงานได้ 
6.มีความคิดสร้างสรรค์ และทักษะเฉพาะ
7.สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดและ นอกเวลาทำการได้ตามความเหมาะสม

                          
 

สมัครงานตำแหน่งนี้