สมัครงานตำแหน่ง Technical Assistant (สนับสนุนงานด้านวิชาการ)

ตำแหน่ง - Technical Assistant (สนับสนุนงานด้านวิชาการ)

ความรับผิดชอบหลัก

1. ร่วมบริหารโครงการกับผู้บริหารโครงการหลัก ในส่วนกลาง และดูภาพรวมการดำเนินของ ผู้รับทุนรองในภาคใต้ที่ได้รับการมอบหมาย
2. ประสานงานสนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ เป้าหมาย โครงการ ในระดับพื้นที่ องค์กรรับทุนรอง ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 3 องค์กร 4 จังงหวัด กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด และดูภาพรวมงานองค์กรผู้รับทุนรอง
3. การสนับสนุน งานด้านเทคนิควิชาการ การบริหารจัดการ บัญชีการเงิน การดำเนินงานโครงการ ในระดับพื้นที่ต่อองค์กรผู้รับทุนรอง
4. เป็นที่ปรึกษา พี่เลี้ยง การประสานงานกับหน่วยงานรัฐและองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินกิจกรรมร่วมของกลุ่มประชากร
5. ส่งเสริมพัฒนาความสามารถของผุ้รับทุนรองในโครงการและการปรับปรุงกระบวนการภายในและการเสริมสร้างและพัฒนาทีมงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการที่มีประสิทธิภาพ
6. การสนับสนุน การติดตามความก้าวหน้า และรายงาน ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามระบบรายงานโครงการ และการลงตรวจสอบภายในภายนอก
7. การสรุปบทเรียนการทำงานและการสนับสนุนการดำเนินงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. วุฒิปริญาตรีขึ้นไป ด้านพัฒนาสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านงานเอดส์ ด้านการบริหารโครงการ การประสานงานกับหน่วยงาน และการติดตามประเมินผล รวมทั้งการเป็นกระบวนกร/วิทยากร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้ เดินทางต่างจังหวัด ขับรถยนต์ หรือมอเตอร์ไซด์ได้ มีใบขับขี่
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ world Excel
5. สามารถรับผิดชอบการเขียนการทำรายงานได้
6. มีความคิดสร้างสรรค์ และทักษะเฉพาะ .
7. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดและ นอกเวลาทำการได้ตามความเหมาะสม
8. สามารถเดินทางปฎิบัติงานจังหวัดนราธิวาสได้

สมัครงานตำแหน่งนี้