สมัครงานตำแหน่ง Communication Officer

ตำแหน่ง - Communication Officer

ความรับผิดชอบหลัก

  • บทบาท  content writer ในการผลิต story  งานโครงการด้านสุขภาพและสิทธิ ในกลุ่มประชากรต่างๆ รวมทั้งกระบวนการทำงานภายใต้ มูลนิธิรักษ์ไทย และ องค์กรพัฒนาเอกชน
  • เน้นทักษะการลงพื้นที่ สัมภาษณ์ ค้นคว้า งานเขียนภาษาไทย ที่พร้อมส่งทำเอกสารเผยแพร่ ทั้งลักษณะบทความ ข่าว เรื่องสั้น  รวมทั้งประมวลเรื่องเพื่อในการผลิตสื่อวิดีโอ และ Social Media
  • ประเด็นบทบาทหญิงชาย ประเด็นสภาวะชายขอบ และสิทธิสุขภาพได้
  • ทักษะการนำเสนอ นอกจากงานเขียน โดยการบรรยาย เล่าเรื่อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  •            ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน การตลาด สื่อสารการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  •            มีความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์การจัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์ หรือเอกสารเพื่อการเผยแพร่
  •            ทักษะการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น Photo shop , Illustrator etc.
  •            มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  •            ทักษะภาษาอังกฤษระดับสื่อสารได้

สมัครงานตำแหน่งนี้