Contact Us

Contact for apply for a job

Contact for CSR

คุณภูมิใจ ไกรสินธุ์

Contact for donate

คุณกนกวรรณ ใยบัว

Contact for complaints

  • 1. เจ้าหน้าที่ทุกคนของมูลนิธิรักษ์ไทยมีบทบาทหน้าที่ในการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายด้วยความสุภาพ และเคารพบุคคลอื่น
  • 2. หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่รับสินบน หรือ กระทำการใดๆที่ผิดต่อวัฒนธรรม หรือ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก เยาวชน หรือ ต่อบุคคลอื่นๆใด ท่านสามารถรายงานมาที่มูลนิธิรักษ์ไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร
  • 3. เมื่อมีการถ่ายรูปอัดวิดีโอเพื่อนำไปเผยแพร่ต้องได้รับความยินยอมโดยการลงนามในใบยินยอมด้วยความสมัครใจ (Consent form) หากเป็นเด็กต้องได้รับการยินยอมโดยผู้ปกครอง
  • ยินดีรับฟังหากมีข้อเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-0147322 ต่อ 102-106 อีเมล์ feedbackus@raksthai.org

Contact Form