มูลนิธิรักษ์ไทย เข้าร่วมงานสมัชชาครอบครัว ณ จังหวัดมุกดาหาร “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว”

มูลนิธิรักษ์ไทย เข้าร่วมงานสมัชชาครอบครัว ณ จังหวัดมุกดาหาร “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว”

Publication Date : June 2, 2022

2 มิถุนายน 2565 

มูลนิธิรักษ์ไทย เข้าร่วมงานสมัชชาครอบครัว ณ จังหวัดมุกดาหาร “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว” และร่วมเสวนา ในหัวข้อ “การมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ ไม่มีปัญหาความรุนแรงในสังคม” 

มีเป้าหมายเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมงาน โดยมีสภาเด็กฯ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชมรมผู้สูงอายุและกลุ่มครอบครัวตัวอย่าง เพื่อรวบรวมประเด็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งกำหนดมาตรการในการสร้างสภาพแวดที่เป็นมิตรกับครอบครัว

อีกทั้งร่วมจัดบูทประชาสัมพันธ์ถึงภารกิจและโครงการ Stand Up Againt Street Harassment เพื่อให้ผู้ข้าร่วมงานได้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมในรูปแบบออนไลน์อีกด้วย
สนใจสมัครอบรม Stand Up Againt Street Harassment >> คลิก

#RaksThaiFoundation
#StandUpAgainstStreetHarassment