ล้านมื้อเพื่อคนไทยสู้ภัยโควิด

   การระดมกำลังให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัตินั้น เป็นงานหลักอีกงานหนึ่งของมูลนิธิรักษ์ไทย ซึ่งในงานด้านนี้มีทั้งการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเมื่อเกิดภัย กับการติดตามผลกระทบหลังเหตุการณ์ผ่านพ้น

      กล่าวได้ว่า “โควิด 19” เป็นภัยพิบัติที่สร้างผลกระทบต่อประชากรในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขที่รอวันว่าจะมียามารักษาโรคอย่างได้ผล ด้านเศรษฐกิจมีผู้คนจำนวนมากต้องตกงาน ออกไปทำงานนอกบ้านไม่ได้ อันเนื่องมาจากมาตรการ “ล็อคดาวน์” ส่งผลให้ถูกลดวันทำงาน ลดเงินเดือน

     ภาวะที่ผู้คนตกงานและต้องเผชิญภัยโรคระบาดเป็นความยากลำบากที่สังคมต้องเผชิญทุกข์ร่วมกันนั้น มูลนิธิรักษ์ไทยมีส่วนช่วยแบ่งเบาบรรเทาภาระลงไปได้บ้าง โดยเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิรักษ์ไทยต้องหยุดงานโครงการอื่น ๆ เพื่อมาทุ่มเทให้แก่การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ผ่านโครงการ “บรรเทาทุกข์ภัยโควิด19 ในประเทศไทย” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การแคร์ ยูเอสเอ ร่วมกับ มูลนิธิเป๊ปซี่โค 

     เรื่องหลักที่ดำเนินการภายใต้โครงการ “บรรเทาทุกข์ภัยโควิด19 ในประเทศไทย” มี 3 ส่วนคือ ส่วนแรก เป็นการแจกจ่ายอาหาร 1.1 ล้านมื้อแก่ผู้ได้รับผลกระทบ  ส่วนที่สองเป็นการจัดหาประกันให้แก่เกษตรกรในระบบพันธสัญญาเป็นจำนวน 3,920 ราย และส่วนสุดท้ายเป็นการจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อใช้ในการตรวจและรักษาโควิด 19 ในการนี้ได้บริจาคเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลสวนดอก จ.เชียงใหม่ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี พร้อมทั้งบริจาคอุปกรณ์ป้องกันแก่บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

  สำหรับการแจกอาหาร “ล้านมื้อเพื่อคนไทยสู้ภัยโควิด” นั้นตั้งเป้าว่าจะแจกจ่ายอาหาร 1.1 ล้านมื้อให้แก่คนไทยที่ได้รับผลกระทบในหลายจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, อุดรธานี, อุบลราชธานี กรุงเทพ และ จังหวัดอื่น ๆ เป็นเวลา 4 เดือน (20 เมษายน – 31 สิงหาคม 2563)
 
     รักษ์ไทยในฐานะผู้บริหารโครงการได้ใช้ความยืดหยุ่นในการทำงาน โดยปรับให้สอดคล้องกับบริบทความต้องการที่เกิดขึ้น และประสานงานกับภาคีต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ เช่น การเข้าไปสนับสนุนการจัดโรงทานในจังหวัดทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกทม. สนับสนุนมื้ออาหารกลางวันแก่นักเรียนตามโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคต่าง ๆ   ตลอดจนการจัดหาถุงยังชีพให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาค อีกทั้งคำนึงถึงกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้รับ โดยจัดให้มีทั้งถุงยังชีพสำหรับผู้ใหญ่ ผู้หญิง เด็กเล็ก เด็กโต เป็นต้น

     แม้จะเป็นโครงการระยะสั้นดำเนินการเพียง 4 เดือน แต่ความช่วยเหลือที่ลงสู่ผู้คนในภาวะยากลำบาก อย่างรวดเร็ว และทันท่วงที ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ประทับใจผู้ให้และซึ้งใจผู้รับ ไปในคราวเดียวกัน

โครงการอื่นๆ

Cross-border Migrant Workers and Covid-19

Cross-border Migrant Workers and Covid-19

The Covid-19 pandemic is having an adverse effect on the health, economy and daily life of people in Thai society, regardless of ethnicity and language spoken.