นิทรรศการ “Women today : Empowering tmoorrow

  • Place : โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ

  • Date : June 14, 2018 - September 14, 2018

  • Time : 12:00 AM

ในวันที่ 14 กันยายน 2561 มูลนิธิรักษ์ไทยสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ ได้จัดงาน “Women Today: Empowering tomorrow” โดยในงานนี้ เราได้รับเกียรติจากคุณนวลพรรณ ล่ำซำ มาพูดถึงมุมมองเพื่อพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมบทบาทผู้หญิงในประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณวรวรรณ ธาราภูมิ คุณสุพรทิพย์ ช่วงรังษี คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ และคุณณฐพร เตมีรักษ์ (คุณแต้ว) มาเข้าร่วมเวทีของเราอีกด้วย การเสวนานี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทั้งในประเทศและอนุภูมิภาค โดยใช้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งเป็นหลักการที่ United Nation ตั้งเป้าไว้ และรักษ์ไทยเชื่อว่าการเสริมบทบาทผู้หญิงในมิติอาชีพ สุขภาพ การลดผลกระทบจากความรุนแรงและความเปราะบาง และการสร้างความเท่าเทียมในสังคม จะสามารถพัฒนาสังคมของเราไปสู่ความยั่งยืนได้