Working area: Raks Thai Foundation Bangkok

Working area: Raks Thai Foundation Bangkok

โครงการที่อยู่ในการดูแล

ล้านมื้อเพื่อคนไทยสู้ภัยโควิด

ตลอดปี 2563 จนถึงปัจจุบัน คนไทยและทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับภัยไวรัสโควิด 19 โรคติดต่อร้ายแรงที่เรายังต้องอยู่กับมันต่อไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง

สถานะการบริจาค

0%

 

We Sparkle

“ความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ” ความข้อนี้ใคร ๆ ก็รู้ แต่จะให้ทำได้จริงนั้นอาจยากนัก ยิ่งคนในวัยแรงงานโดยเฉพาะแรงงานหญิงยิ่งมีภาระหนี้สินที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวและดูแลผู้มีพระคุณ ยิ่งทำให้ชีวิตปลอดพ้นจากการเป็นหนี้ได้ไม่ง่ายนัก

สถานะการบริจาค

0%

 

Empowering Women Affected by Conflict to Reduce their Gender-Related Vulnerability and Access Support in Deep South Provinces of Thailand

จากสถานการณ์ความขัดแย้งและความตึงเครียดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องมา 10 กว่าปี ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมที่นั่น โดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องเผชิญปัญหาความยากจน ความรุนแรงทางเพศ และการติดยาเสพติด ซึ่งมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

สถานะการบริจาค

0%

 

ECD Professionals and Parenting Programme

การพัฒนาเด็กเล็ก เด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 3-5 ปี นับว่าเป็นช่วงโอกาสทองของการพัฒนาการที่บุคคลแวดล้อมต้องให้ความสำคัญ หากพลาดโอกาสนี้ไปแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เพราะไม่สามารถหมุนเข็มนาฬิกากลับคืนมาได้

สถานะการบริจาค

0%