ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหารและบุคลากร

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเพื่อสังคม

“มูลนิธิรักษ์ไทยต้องการเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชื่อมั่นในงานพัฒนาความสามารถของคนในการพัฒนาตนเอง มูลนิธิรักษ์ไทยเน้นว่าเจ้าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่มีค่าในการผลักดันให้เกิดผลสำเร็จที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์กร”

ศ.นพ.กระเเส ชนะวงศ์

ประธานกรรมการ มูลนิธิรักษ์ไทย

ประวัติการทำงาน

  • ตำแหน่งปัจจุบัน : นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

  • ประธานกรรมการมูลนิธิรักษ์ไทยตั้งแต่ปี 2540

  • อดีต นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

  • อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการ