งานด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

งานด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส่งเสริมการจัดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เช่น ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) การปลูกพืชวนเกษตร ข้าว กาแฟ หอมแดง การปลูกป่า ทำฝาย และธนาคารปูปลาของชุมชน

โครงการทั้งหมด

ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง

ทำไมคนต่างจังหวัดต้องดูรายการทีวีที่มีเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับคนกรุงเทพฯ เราจะมีสถานีโทรทัศน์ชุมชนที่ผลิตเนื้อหาเพื่อตอบโจทย์การรับรู้ข่าวสารของคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตนอาศัยอยู่ได้หรือไม่ และจะทำได้อย่างไร เหล่านี้เป็นคำถามที่นำมาสู่โครงการ “ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง”