ความเป็นมารักษ์ไทย

ความเป็นมารักษ์ไทย
พ.ศ. 2488

ก่อตั้งองค์การแคร์นานาชาติ

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง องค์กรแคร์นานาชาติได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่เป็นเหยื่อของสงคราม โดยเฉพาะเหยื่อที่อยู่ในทวีปยุโรป หลังจากนั้นสำนักงานขององค์กรแคร์ในประเทศต่าง ๆ ก็รวมตัวกัน และจัดตั้งเป็นองค์กรเดียว โดยสำนักงานเหล่านั้นตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, นอร์เวย์, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, เดนมาร์ก และเนเธอร์แลนด์ มูลนิธิรักษ์ไทยก่อตั้งมาเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้คนที่เผชิญกับความยากลำบาก ผู้ด้อยโอกาส และผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านกว่า 80 ประเทศทั่วโลก

พ.ศ. 2522

องค์การแคร์นานาชาติประเทศไทย

ได้เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ.2522 โดยให้การช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสงคราม ที่หนีจากประเทศกัมพูชา มีการจัดตั้งศูนย์อพยพในเขตชายแดนไทยตามจังหวัดต่าง ๆ เช่น ปราจีนบุรี ตราด จันทบุรี และสุรินทร์ และดำเนินงานในค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชา หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2527 องค์การแคร์นานาชาติประเทศไทย ได้ขยายการดำเนินงานด้านการพัฒนาให้แก่ชุมชนยากจนและด้อยโอกาสในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และขยายไปสู่งานด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ งานส่งเสริมอาชีพ งานส่งเสริมการศึกษา และงานส่งเสริมสุขภาพด้านการป้องกันเอดส์ รวมทั้งการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์กร เป็นองค์กรไทยเพื่อความคล่องตัวและยั่งยืน ในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการในประเทศไทย

พ.ศ. 2540

ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ไทย

มูลนิธิรักษ์ไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2540 โดยก่อตั้งมาเพื่อสานต่องานของ CARE International (ประเทศไทย) ในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง และช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยโอกาส ดร. กระแส ชนะวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการการก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ไทย และดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของมูลนิธิรักษ์ไทยมาจนถึงปัจจุบัน ภายใต้การดำเนินงานโครงการ

  1. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันเชื้อเอชไอวี เอดส์
  2. การส่งเสริมด้านการศึกษา
  3. การส่งเสริมธุรกิจชุมชนและการส่งเสริมทางด้านอาชีพ
  4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. การช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

พ.ศ. 2546

มูลนิธิรักษ์ไทยดำเนินงานที่เป็นสากลในระดับโลก

มูลนิธิรักษ์ไทยดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน ทั้งในประเทศและภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ภายใต้การดำเนินงานที่เป็นสากลในระดับโลก ในฐานะสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ