ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเพื่อสังคม

“มูลนิธิรักษ์ไทยต้องการเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชื่อมั่นในงานพัฒนาความสามารถของคนในการพัฒนาตนเอง มูลนิธิรักษ์ไทยเน้นว่าเจ้าหน้าที่เป็นทรัพยากรที่มีค่าในการผลักดันให้เกิดผลสำเร็จที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์กร”

การปฏิบัติงาน

สวัสดิการ

สิทธิประโยชน์ด้านวันหยุด - วันลา

ตำแหน่งงานว่าง

ความรับผิดชอบหลัก

 • Develop compliance strategies and tools to ensure that assigned programs maintain an effective compliance and ethics, to prevent and detect violations of law and other misconduct, and to promote ethical practices and a commitment to compliance with the law as well as with internal and external policies.
 • Implements discussions/consultations/training for implementors to understand and improve compliance.
 • Conducts regular field visits to implementing partners/offices to observe compliance practices and issues that may be related.
 • Maintains scoreboard on each program implementors level of compliance/outstanding issues and shares with managers on a monthly basis. Study and create scorecard on critical risks. Consult with PQDD. Coach sub-grants.
 • Monitor program compliance system to ensure their effectiveness and conduct periodic internal reviews to ensure that compliance procedures are followed.
 • Coordinate with TA to implement team field visits, consolidate result and finding, initiate solutions to strengthen program impacts.
 • Oversee RQDA process, in collaboration with Program and TA team.
 • Review TOR, authorize budget, and oversee external consultants.
 • PSEA
 • Create reporting
Below are secondary at this time
 • Develop long-term plans of compliance including implementing strategies and procedures that prevent illegal, unethical or improper conduct.
 • Research and keep abreast of legislative issues, new compliance regulations / major donors’ regulations and audit methodology.
 • Develop strong relationships across stakeholder groups and support those groups to manage compliance requests and ensure key deliverables are executed effectively and in an efficient manner. Engage with internal and external auditors on relevant risk and compliance matters and mitigation plans. Develop and maintain a central electronic repository for Raks Thai compliance and code of conduct for: compliance policies and procedures, internal controls, and other information for disclosure of conflict of interest, and other records related to compliance and code of conduct.
 • Combine with above - Analyze high risk and complex issue of compliance and provide practical and appropriate advice, including escalating to the appropriate senior levels or forums and recommending methods to proactively manage those risks.
 • Continually review whether the grant management activities are in compliance with the key controls contained in the grant management guidelines of Raks Thai and donor regulations.
 • Assess the process of selecting new partners, the formation of partnership, review of renewing / expanding existing partnerships, and whether activities of partners are in line with what has been agreed.
 • Lead site visit to partners to assess adequacy of compliance with applicable laws and regulations and partner policies and procedures, including follow-up activities with sub recipients based on issues surfaced.
 • Build capacity and support to ensure grants are managed in compliance with donor requirements; lead workshops / training for project, field staff to understand contractual obligation and donor compliance requirements.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • Able to multi-task effortlessly and manage competing priorities under demanding deadlines.
 • Possess sound judgement, flexibility and agility in changing courses and solving problem swiftly
 • Strong problem solving skills with being resourceful.
 • Excellent in detail-orientation, highly organized with good training and presentation skills.
 • High integrity / ethics, and work well with diversity.
 • Fluent in Thai and English to prepare and present concise oral and written legal documents / reports.

เงินเดือน

Salary negotiable

สถานที่ปฏิบัติงาน

Bangkok

อัตรารับสมัคร

1 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก

Financial Planning & Analysis
 • Lead the preparation of the budgets and financial forecasts, prepare monthly financial statements, other periodic financial reports. 
 • Analyze, provide financial commentary on project financial status by identifying findings, summary, specific recommendations, corrective actions as needed to ensure donors that Raks Thai are tracking financial obligations in accordance to terms and conditions.
 • Create, maintain performance and financial metrics.  Frame them in dashboard, slide presentation, and other reporting mechanism that best ensure the data is meaningful and fits the audiences.
 • Improve financial status by analyzing results, monitoring variances, identifying trends, and recommending actions to Senior Management Team.
 • Working closely with programs senior managers to analyze program portfolio including activities pipeline analysis, expenditure review to develop sound financial planning and strategies.
 • Analyze financial information to generate information on overall finance management issues, e.g. spending trends, program operations vs program costs, funding gaps, funding pipelines analysis for the next 3 years, etc.
 • Ensure the FP&A analyst team operate within a robust environment and being the principle point of contact for key internal & external stakeholders.
 • Use trend and management budget to develop monthly projections for overhead expenses. 

Financial System & Operations
 • Integrate new system with existing accounting software to further streamline workflows, ensure accuracy of financial budgets, cash flow management, tax reporting.
 • Monitor and improve the internal controls with user-friendly metrics, real-time dashboard that will lead better performance management and value creation through process optimization.
 • Develop financial strategy, including risk minimization plans.
 • Manage cash flow, improve financial process efficiencies while reducing cost across Raks Thai.
 • Continually seek to improve productivity and efficiency through the development of processes and controls.
 • Centralize data management to eliminate rouge spending, invoice fraud, costly human errors.
 • Streamline finance & accounting functions and operations work processes.
 • Develop internal control policies, procedures within Raks Thai.
 • Lead the development and implementation of software, application, and systems that will enable FP&A delivery. 
 • Increase productivity by developing automated accounting applications, coordinating information requirements. 

Risk & Compliance
 • Ensure compliance with relevant tax, accounting, auditing, and external reporting requirements.
 • Evaluate and manage risks; work closely with key internal stakeholders to monitor grant compliance and partnership agreement terms and conditions including reporting. 
 • Manage to track outstanding grant reporting and compliance items and prepare appropriate reports on status.
 • Carry out internal control missions to assess adequacy of compliance with applicable regulations, policies, procedures.
 • Ensure compliance with statutory law and financial regulations.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • Bachelor’s Degree plus a minimum of 5 years leading the team of financial control, financial planning & analysis in any industries.
 • Proven understanding of budget development and management, reporting, and experience as a strategic financial business partner.
 • Very high ethical standards with a strong desire to create positive change on a large scale and to see his/her work in fiance directly links to and supportive of Rak Thai’ s impact and vision.
 • Excellent problem solving, process improvement, statistical analysis, financial planning and strategy.
 • Extensive experience in budget formulation, strategic and project planning process.
 • Well developed English written and oral communication skills. 
 • High ability to influent key internal and external stakeholders as well as a solid reprsentation of Rak Thai.
 • High curiosity about new technology, able to implement technology to improve work quality. 
 • Confident to challenge status quo and maintain positive working relationship
 • Demonstrated ability to effectively manage complex finance teams, demonstrate finance best practice delivery of key strategy outcomes, effective implementation of operational plans.
 • Demonstrated ability to lead and coach a high-performing team.

เงินเดือน

Salary negotiable

สถานที่ปฏิบัติงาน

Bangkok

อัตรารับสมัคร

1 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก

Main Responsibility:
 • Responsible for overall payroll functions, welfare and benefits program including maintaining master payroll data, processes monthly payment, time attendance , and leave
 • To administer and manage general documents support payroll/ payment related to payroll e.g. Time Sheet, Code Charge  and allowance
 • To submit payroll documents required by government on schedule.(Tax, social security, provident – fund etc.)
 • Performs related work as assigned.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • Work experience in  accounting (AR/AP/GL)at least 2 years.
 • Open minded & Volunteer spirit
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance or MBA qualified.
 • Proficient in MS Office applications and familiar with payroll system ( Power Vision ,Tiger soft , B Plus , Etc.)
 • Experienced in working with partners particularly other NGOs through working network will be advantage
 • Experienced in prepare project budget and financial planning will be advantage
 • Experienced in Payroll and compensation function will be advantage

เงินเดือน

Salary negotiable

สถานที่ปฏิบัติงาน

Bangkok

อัตรารับสมัคร

1 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก

Responsibilities:

 • Planning project budget, and monitoring and verifying all project expenses within the organization with an average of 20-30 projects per year. This includes several large projects funded by bilateral and multi-lateral donors e.g. Global Fund, USAID, UNICEF and ILO.
 • Prepare financial report for donors according to requirements of various donors.
 • Prepare annual budget and financial report to be approved by Raks Thai board members.
 • Planning and handling for all project auditing, this includes scheduling, preparing documents, answering all questions from auditors as well as following up of actions as recommended by auditors.
 • Work with all project partners on financial arrangement as well as build capacity of project partners in financial management.
 • Advise project managers in order to efficiently use project budget and comply with the rules and regulations of donors and Raks Thai.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance or MBA qualified.
 • At least 5-10 years experiences with at least 2 years in a managerial role. 
 • Good experience in prepare project budget and financial annual report to be approved by Raks Thai board member.
 • Strong interpersonal, communication and management skills.
 • Very good command of both spoken and written English.
 • Good MS Office computer skills (Excel, PowerPoint, Word).
 • Good experience in working with partners particularly other NGOs through working network.
 • Good combination of skills sets in technical area e.g. financial analysis and facilitation skills.
 • Key strengths include following up sub-grants and providing technical supports to sub-grants.
 • Good experience in working with auditors from famous company.
 • Good facilitation skills in participatory project and strategic planning with proven record of reporting and documentation.

เงินเดือน

Bangkok

สถานที่ปฏิบัติงาน

Raks Thai Foundation Headquarter

อัตรารับสมัคร

1 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก

1. ร่วมบริหารโครงการกับผู้บริหารโครงการหลัก ในส่วนกลาง และดูภาพรวมการดำเนินของ ผู้รับทุนรองในภาคใต้ที่ได้รับการมอบหมาย
2. ประสานงานสนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ เป้าหมาย โครงการ ในระดับพื้นที่ องค์กรรับทุนรอง ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 3 องค์กร 4 จังงหวัด กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด และดูภาพรวมงานองค์กรผู้รับทุนรอง
3. การสนับสนุน งานด้านเทคนิควิชาการ การบริหารจัดการ บัญชีการเงิน การดำเนินงานโครงการ ในระดับพื้นที่ต่อองค์กรผู้รับทุนรอง
4. เป็นที่ปรึกษา พี่เลี้ยง การประสานงานกับหน่วยงานรัฐและองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินกิจกรรมร่วมของกลุ่มประชากร
5. ส่งเสริมพัฒนาความสามารถของผุ้รับทุนรองในโครงการและการปรับปรุงกระบวนการภายในและการเสริมสร้างและพัฒนาทีมงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการที่มีประสิทธิภาพ
6. การสนับสนุน การติดตามความก้าวหน้า และรายงาน ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามระบบรายงานโครงการ และการลงตรวจสอบภายในภายนอก
7. การสรุปบทเรียนการทำงานและการสนับสนุนการดำเนินงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. วุฒิปริญาตรีขึ้นไป ด้านพัฒนาสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านงานเอดส์ ด้านการบริหารโครงการ การประสานงานกับหน่วยงาน และการติดตามประเมินผล รวมทั้งการเป็นกระบวนกร/วิทยากร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้ เดินทางต่างจังหวัด ขับรถยนต์ หรือมอเตอร์ไซด์ได้ มีใบขับขี่
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ world Excel
5. สามารถรับผิดชอบการเขียนการทำรายงานได้
6. มีความคิดสร้างสรรค์ และทักษะเฉพาะ .
7. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดและ นอกเวลาทำการได้ตามความเหมาะสม
8. สามารถเดินทางปฎิบัติงานจังหวัดนราธิวาสได้

เงินเดือน

ตามตกลง

สถานที่ปฏิบัติงาน

มูลนิธิรักษ์ไทย สำนักงานปัตตานี

อัตรารับสมัคร

1 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก

Major Responsibilities : Responsible for reviewing and checking accuracy of monthly and periodic project financial reports and documents e.g. monthly report, invoices, vouchers and other relevant documents. Ensure all relevant project documents of Raks Thai sub-offices and project partners comply with financial standards of Raks Thai and donors. Prepare financial reports and help in preparing project budget as needed. Coordinate with project donors as well as project partners to ensure smooth financial management of projects under responsibility. Provide technical supports and advice to sub-offices and partners as needed.
 

Responsibilities:
- Responsible for project accounting and financial report to ensure the accuracy and time frame and transparency

- Prepare financial report to support project budgeting as necessary

- Coordinate to sub-contract and donor and related organizations to ensure financial management would be smooth and efficiency.

- Support and consult to Raksthai branch and sub-foundation as necessary.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- Bachelor degree or higher in Accounting

- Experiences in Accounting at least 2 years, internal audit and finance background will be a plus

- 3-5 years experience with Cost Accounting

- Computer literature in Microsoft and complicated excel spreadsheet

- Fluent in English 

- Have experience in NGO will be advantage

เงินเดือน

Salary negotiable

สถานที่ปฏิบัติงาน

Bangkok

อัตรารับสมัคร

1 อัตรา