วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

“ประชาคมเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้สิทธิความเสมอภาค สามารถกำหนดอนาคตของตนเองและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน”


 

ภารกิจ

“ส่งเสริมความสามารถของชุมชนยากจนด้อยโอกาส ในการวิเคราะห์แก่นแท้ปัญหา เพื่อกำหนดทางเลือกที่เหมาะสม และมีส่วนในงานพัฒนา”

ค่านิยม

“มูลนิธิรักษ์ไทยดำเนินงานพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ค่านิยมของคำว่า CLEAR คือ”

Caring

หมายถึง การแสดงความห่วงใย ไม่นิ่งเฉย เมื่อเห็นผู้อื่นเดือดร้อน จากความจริงใจ เพราะองค์กรเน้นการพัฒนาคนที่มีโอกาสน้อยในสังคม ให้ช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน

Leadership

หมายถึง การกล้าคิด พูด และทำ ซึ่งมาจากภายใน เพื่อให้ผู้อื่นเกิดการ ยอมรับ ปฏิบัติตาม โดยไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือฐานะ ทำให้ผู้อื่นสามารถเรียนรู้ต่อได้ นำไปใช้ต่อได้ด้วย ดังเช่น "ผู้นำต้องสร้างผู้นำ"

Empowerment

หมายถึง การให้ความเชื่อมั่น ให้โอกาส กับผู้คน ในการสร้างพลังและเสริมศักยภาพจากภายใน จากความคิด ทัศนคติ สู่ทักษะ ฝีมือ และลงมือปฏิบัติ เพื่อประกอบอาชีพ และเป็นพลังในการดำเนินชีวิต ทั้งตัวเอง ครอบครัว พร้อมส่งต่อพลังนั้นให้คนอื่นๆต่อไป

Accountability

หมายถึง การได้รับความไว้วางใจทั้งในการดำเนินงาน การจัดการด้านการเงิน สามารถวัดผลงานได้ด้วยกลไกที่ตรวจสอบจากผู้ให้ทุน ทั้งต่างประเทศ และภายในประเทศ ด้วยความโปร่งใส และสามารถรายงานสู่สาธารณะให้ชัดเจนได้

Respect

หมายถึง การให้ความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยอมรับความแตกต่างอย่างไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ บนความหลากหลายด้านความเชื่อ ศาสนา ชาติ วิถีเพศ และฐานะคนที่สังคมปิดกั้น เราเชื่อในทุกความคิดเห็น เป็นมิตร ทั้งกับคนนอกและในองค์กรอย่างจริงใจ