ติดต่อเรา

ติดต่อเพื่อสมัครงาน

 • ที่อยู่ :

  185, ซอยประดิพัทธ์ 6, ถนนประดิพัทธ์., แขวงพญาไท, เขตพญาไท, 10400, กรุงเทพฯ

 • อีเมล :

  hrrecruit@raksthai.org

 • เบอร์โทรศัพท์ :

  02-014-7322 ต่อ 103, 063 642 6587

ติดต่อโครงการ CSR ร่วมกับบริษัทเอกชน

คุณณิชชา โตรักตระกูล
 • ที่อยู่ :

  185 ซอยประดิพัทธ์ 6 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท, เขตพญาไท, กรุงเทพฯ 10400

 • อีเมล :

  nichcha@raksthai.org

 • เบอร์โทรศัพท์ :

  063-546-2879

ติดต่อเพื่อบริจาครายบุคคล

รุ่งนภา เทิดสิริภัทร
 • ที่อยู่ :

  185, ซอยประดิพัทธ์ 6, ถนนประดิพัทธ์., แขวงพญาไท, เขตพญาไท, 10400

 • อีเมล :

  rungnapa@raksthai.org

 • เบอร์โทรศัพท์ :

  022656866, 0801423898

ติดต่อเพื่อร้องเรียน

 • ที่อยู่ :

  185, ซอยประดิพัทธ์ 6, ถนนประดิพัทธ์., แขวงพญาไท, เขตพญาไท, 10400

 • อีเมล :

  feedbackus@raksthai.org

 • เบอร์โทรศัพท์ :

  02-014-7322 ต่อ 102-106

สาระสําคัญของนโยบายป้องกันการแสวงหา ผลประโยชน์และล่วงละเมิดทางเพศ
 • 1. ไม่ทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการล่วงละเมิด ทางเพศและเคารพในสิทธิมนุษยชน
 • 2. ยึดถือความซื่อสัตย์โปร่งใสในการปฏิบัติ งาน รวมถึงการปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
 • 3. ไม่ควรเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจนํา ไปสู่ความรุนแรงการเอาเปรียบและการล่วง ละเมิดทางเพศ
นโยบายของมูลนิธิรักษ์ไทย เกี่ยวกับ PSEA คืออะไร
 • 1. การแสวงหาประโยชน์ ทางเพศและการล่วงละเมิดทาง เพศ เป็นการกระทําที่เป็นการ ประพฤติมิชอบอย่างร้ายแรงและ เป็นเหตุให้เลิกจ้าง
 • 2. ห้ามมีกิจกรรมทางเพศ กับเด็ก (อายุตํ่ากว่า 18 ปี)
 • 3. ห้ามแสวงหาประโยชน์หรือมี ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับบุคคลในกลุ่ม ประชากรเป้าหมายของมูลนิธิรักษ์ไทย โดยการใช้ตําแหน่งและหน้าที่การงานใน ทางที่ไม่เหมาะสม
 • 4. เจ้าหน้าที่รักษ์ไทยมีหน้าที่ ต้องรายงาน ถ้ามีกรณีการแสวงหา ประโยชน์ทางเพศและการล่วงละเมิด ทางเพศของเพื่อนร่วมงาน
 • 5. สร้างสภาพแวดล้อมและ บรรยากาศที่ดีภายในองค์กรและ ส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้เกิด การแสวงหาประโยชน์ทางเพศและ การล่วงละเมิดทางเพศ ในการ ทํางานกับกลุ่มประชากรเป้าหมาย ของมูลนิธิรักษ์ไทย
 • 6. การถ่ายรูปหรือคลิปวิดีโอ กลุ่มเป้าหมาย ควรได้รับการอนุญาต ทุกครั้งและหากจะนํารูปไปใช้อย่างเป็นทางการกับสื่อใดๆ ผู้ที่อยู่ในรูปหรือผู้ปกครองจําเป็นต้องลงนามในเอกสาร ยินยอมก่อน เพื่อนําไปใช้ในสื่อ สาธารณะ ทั้งภายในหรือนอกประเทศ
 • ยินดีรับฟังหากมีข้อเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-0147322 ต่อ 102-106 อีเมล์ feedbackus@raksthai.org

ร้องเรียน