งานบรรเทาสาธารณภัย

งานบรรเทาสาธารณภัย
เน้นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วนในระยะสั้น เร่งฟื้นฟูและพัฒนาในระยะยาว และร่วมจัดการเตรียมความพร้อมภัยพิบัติโดยชุมชนเพื่อลดความเสี่ยง

โครงการทั้งหมด

ล้านมื้อเพื่อคนไทยสู้ภัยโควิด

ตลอดปี 2563 จนถึงปัจจุบัน คนไทยและทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับภัยไวรัสโควิด 19 โรคติดต่อร้ายแรงที่เรายังต้องอยู่กับมันต่อไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง

แรงงานข้ามชาติกับโควิด 19

ไวรัสโควิด 19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในสังคมโดยทั่วไป ไม่เว้นว่าจะเป็นชาติพันธุ์ภาษาไหน