นิทรรศการ “Women today : Empowering tmoorrow

  • สถานที่ : โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ

  • วันที่ : 14 มิถุนายน 2561 - 14 กันยายน 2561

  • เวลา : 00:00 น.

ในวันที่ 14 กันยายน 2561 มูลนิธิรักษ์ไทยสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ ได้จัดงาน “Women Today: Empowering tomorrow” โดยในงานนี้ เราได้รับเกียรติจากคุณนวลพรรณ ล่ำซำ มาพูดถึงมุมมองเพื่อพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมบทบาทผู้หญิงในประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณวรวรรณ ธาราภูมิ คุณสุพรทิพย์ ช่วงรังษี คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ และคุณณฐพร เตมีรักษ์ (คุณแต้ว) มาเข้าร่วมเวทีของเราอีกด้วย การเสวนานี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทั้งในประเทศและอนุภูมิภาค โดยใช้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งเป็นหลักการที่ United Nation ตั้งเป้าไว้ และรักษ์ไทยเชื่อว่าการเสริมบทบาทผู้หญิงในมิติอาชีพ สุขภาพ การลดผลกระทบจากความรุนแรงและความเปราะบาง และการสร้างความเท่าเทียมในสังคม จะสามารถพัฒนาสังคมของเราไปสู่ความยั่งยืนได้