มูลนิธิรักษ์ไทยเป็นตัวแทน 38 องค์กร ยื่นหนังสือคัดค้านร่างกระทรวงฯ

มูลนิธิรักษ์ไทยเป็นตัวแทน 38 องค์กร ยื่นหนังสือคัดค้านร่างกระทรวงฯ

โพสเมื่อ : 2 กรกฎาคม 2564

มูลนิธิรักษ์ไทยเป็นตัวแทน 38 องค์กร ยื่นหนังสือคัดค้านร่างกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการกับบุคคลผู้มีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากระทำความผิดฐานเสพหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพเพื่อประโยชน์ในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ... ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ซึ่งร่างกระทรวงฯ ฉบับนี้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนซึ่งขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง โดยการให้อำนาจกับพนักงานในการสอบถาม บันทึก ส่งตัว โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือสมัครใจ ถึงแม้ว่าจะมีการถามความต้องการก็ตามซึ่งในทางปฏิบัติถือเป็นการใช้อำนาจรัฐในการบังคับ ไม่ใช่การสมัครใจอย่างแท้จริง ตามหลักการและนโยบายของสหประชาชาติ

ซึ่งเห็นว่า "ผู้ใช้ยาเสพติดไม่ใช่อาชญากร แต่เป็นเหยื่อของอาชญากรรม" มีความกังวลอย่างมากต่อมาตรการที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับนี้เพราะขัดต่อหลักการสิทธิมนุษยชนและจะทำให้เกิดการละเมิด