ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง

ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง

  โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินกิจการโทรทัศน์บริการชุมชน พื้นที่ภาคใต้ (พ.ศ.2559-2560) เป็นความร่วมมือในการทำงานระหว่างมูลนิธิรักษ์ไทย กับ สำนักงานเครือข่ายสื่อสาธารณะ องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) เป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการจัดตั้งทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ พังงา กระบี่ และภูเก็ต

  โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินกิจการโทรทัศน์บริการชุมชน พื้นที่ภาคใต้ (พ.ศ.2559-2560) เป็นความร่วมมือในการทำงานระหว่างมูลนิธิรักษ์ไทย กับ สำนักงานเครือข่ายสื่อสาธารณะ องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) เป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการจัดตั้งทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ พังงา กระบี่ และภูเก็ต

  เหตุที่เลือก 3 จังหวัดดังกล่าวเป็นพื้นที่ดำเนินงานเนื่องจากเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีอัตลักษณ์ ลักษณะทางกายภาพ และสภาพปัญหาที่คล้ายคลึงกันในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ  มีประวัติศาสตร์ร่วมกันในฐานะเมืองท่าการค้าโบราณที่มีผู้คนหลากหลายชนชาติมาอยู่ร่วมกันและผสมผสานวิถีชีวิต วัฒนธรรม จนกลายเป็นพื้นที่แห่งความหลากหลายของชาติพันธุ์ต่าง ๆ การมีช่องทางการสื่อสารในพื้นที่ระหว่างกลุ่มทางสังคมและชาติพันธุ์อันหลากหลายจะเป็นหนทางหนึ่งในการลดความขัดแย้ง และสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มได้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเกื้อหนุนต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

     อีกประการหนึ่ง ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดกระบี่ พังงาและอันดามันยังเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติสึนามิ มีผู้บาดเจ็บล้มตายและทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากที่สุด นับเป็นบทเรียนสำคัญที่มีความจำเป็นต้องมีการสื่อสารในแนวระนาบทั้งภายในและระหว่างชุมชนในพื้นที่ภัยพิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงอันจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต
     
     มูลนิธิรักษ์ไทย กระบี่ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนชายฝั่งเพื่อลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศผ่านกิจกรรมการกระตุ้นให้ชุมชนผลิตสื่อด้วยตนเอง ทำหน้าที่เป็นตัวหลักในการประสานงานกับเครือข่ายภาคีที่ทำงานกู้ภัย และภาคีวิชาการ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งทีวีชุมชนอันดามันมั่นคงขึ้น โดยให้ความสำคัญกับ 3 มิติ คือ การบริหารจัดการ การผลิตรายการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการเป็นเจ้าของร่วมกัน

   โดยในวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ให้ความสำคัญกับการศึกษาและพัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานของทีวีชุมชนต้นแบบ  ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน 3 จังหวัด ในการออกแบบและพัฒนาเนื้อหารายการทีวีชุมชนอันดามันมั่นคงที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนท้องถิ่นและสุดท้ายคือส่งเสริมให้ชุมชนมีความพร้อมในการเตรียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการโทรทัศน์

   ปัจจุบันทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง มีการจัดทำรายการโดยชุมชนในพื้นที่ และยังเป็นต้นแบบของรายการทีวีที่มีรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนำเสนอตอบสนองชุมชน  สามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง Facebook Page ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง และ YouTube แชนแนล Andaman Community TV