โครงการของเรา

รักษ์ไทยคือใคร

มูลนิธิรักษ์ไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2540 เพื่อสานต่องานของ CARE International (ประเทศไทย)
ในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง และช่วยเหลือผู้เปราะบาง ภายใต้การดำเนินงานโครงการหลัก 5 ประการ

โครงการทั้งหมด

เสริมศักยภาพผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย เพื่อลดความเปราะบางจากเพศสภาพและการเข้าถึงการสนับสนุน

จากสถานการณ์ความขัดแย้งและความตึงเครียดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องมา 10 กว่าปี ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมที่นั่น โดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องเผชิญปัญหาความยากจน ความรุนแรงทางเพศ และการติดยาเสพติด ซึ่งมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาสมรรถนะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

การพัฒนาเด็กเล็ก เด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 3-5 ปี นับว่าเป็นช่วงโอกาสทองของการพัฒนาการที่บุคคลแวดล้อมต้องให้ความสำคัญ หากพลาดโอกาสนี้ไปแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เพราะไม่สามารถหมุนเข็มนาฬิกากลับคืนมาได้

การแก้ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเชียงใหม่

สถานการณ์การคลอดบุตรในกลุ่มวัยรุ่นไทย นับว่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูง คือ 44.8 คนต่อวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ขณะที่สถิติในแถบทวีปเอเชียแปซิฟิคอยู่ที่ 35 ต่อ 1,000 คน (ข้อมูลสถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน ปี 2558 โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)

ปัญหาการท้องในสถานประกอบการ

“ลำพูน” เป็นจังหวัดเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในภาคเหนือ ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมลำพูนตั้งอยู่ ส่งผลให้มีประชากรวัยแรงงานชายหญิงเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงอายุ 15-20 ปี ที่ส่วนใหญ่ย้ายมาจากอำเภอรอบนอกหรือจังหวัดใกล้เคียง ประมาณ 80,000 คน ใน 65 สถานประกอบการ

ส่งเสริมความรู้อนามัยเจริญพันธุ์ในนักศึกษา กศน.

สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย และเมื่อพิจารณาข้อมูลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม) พบว่าประชากรอายุระหว่าง 15-24 ปีมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกไม่ปลอดภัย/ไม่ป้องกัน

สิทธิและโอกาสของแรงงานข้ามชาติสตรี

ถ้ามีคนถามคุณว่า “แรงงานข้ามชาติ” หน้าตาเป็นอย่างไร เชื่อว่าภาพแรกที่คนมักจะนึกถึงคือภาพของชายรูปร่างหน้าตากำยำล่ำสัน ทำงานใช้แรงงานอย่างโชกโชน

แรงงานข้ามชาติกับโควิด 19

ไวรัสโควิด 19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในสังคมโดยทั่วไป ไม่เว้นว่าจะเป็นชาติพันธุ์ภาษาไหน

ฮักข้าว : ปรับวิธีปลูกข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต

“ข้าว” เป็นอาหารหลักที่คนไทยบริโภคกันเป็นประจำทุกวัน แต่น้อยคนนักจะรู้ว่าเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวให้เรากินนั้น แบกต้นทุนการผลิตไว้มากมายและหนึ่งในหลายเรื่องนั้นคือวิธีการปลูกข้าวที่ทำกันมาตามความเคยชิน ได้กลายเป็นภาระอันหนักอึ้ง ที่พวกเขาเองไม่กล้าปลดลงจากบ่า

สิทธิจากเรือสู่ฝั่ง ส่งความรู้กฎหมายสู่แรงงานประมง

แรงงานประมงข้ามชาติเป็นกลุ่มแรงงานที่มักจะถูกละเมิดสิทธิในการทำงานค่อนข้างมากและสังคมไม่ค่อยรับรู้ ด้วยว่าพื้นที่เกิดเหตุละเมิดมักจะอยู่บนเรือกลางท้องทะเล ไร้สายตาคนนอกที่จะมาจับจ้องมองดู กลายเป็นแรงงานที่มองไม่เห็นในสายตาคนบนฝั่ง