โครงการของเรา

รักษ์ไทยคือใคร

มูลนิธิรักษ์ไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2540 เพื่อสานต่องานของ CARE International (ประเทศไทย)
ในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง และช่วยเหลือผู้เปราะบาง ภายใต้การดำเนินงานโครงการหลัก 5 ประการ

โครงการทั้งหมด

สิทธิจากเรือสู่ฝั่ง ส่งความรู้กฎหมายสู่แรงงานประมง

แรงงานประมงข้ามชาติเป็นกลุ่มแรงงานที่มักจะถูกละเมิดสิทธิในการทำงานค่อนข้างมากและสังคมไม่ค่อยรับรู้ ด้วยว่าพื้นที่เกิดเหตุละเมิดมักจะอยู่บนเรือกลางท้องทะเล ไร้สายตาคนนอกที่จะมาจับจ้องมองดู กลายเป็นแรงงานที่มองไม่เห็นในสายตาคนบนฝั่ง

ไทยแลนด์ ซีฟูด ฮอทสปอท

ไทยแลนด์ซีฟูดฮอทสปอท เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มูลนิธิรักษ์ไทย ทำงานด้านส่งเสริมสิทธิแก่แรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมประมง โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเสริมอำนาจแก่แรงงานข้ามชาติกลุ่มเปราะบาง หรือที่ได้รับผลกระทบจากการถูกบังคับใช้แรงงาน ให้ตระหนักถึงสิทธิของตนและพาตัวเองให้ออกมาจากสถานการณ์การกดขี่เหล่านั้นได้