โครงการของเรา

รักษ์ไทยคือใคร

มูลนิธิรักษ์ไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2540 เพื่อสานต่องานของ CARE International (ประเทศไทย)
ในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง และช่วยเหลือผู้เปราะบาง ภายใต้การดำเนินงานโครงการหลัก 5 ประการ

โครงการทั้งหมด

ไทยแลนด์ ซีฟูด ฮอทสปอท

ไทยแลนด์ซีฟูดฮอทสปอท เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มูลนิธิรักษ์ไทย ทำงานด้านส่งเสริมสิทธิแก่แรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมประมง โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเสริมอำนาจแก่แรงงานข้ามชาติกลุ่มเปราะบาง หรือที่ได้รับผลกระทบจากการถูกบังคับใช้แรงงาน ให้ตระหนักถึงสิทธิของตนและพาตัวเองให้ออกมาจากสถานการณ์การกดขี่เหล่านั้นได้