โครงการของเรา

รักษ์ไทยคือใคร

มูลนิธิรักษ์ไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2540 เพื่อสานต่องานของ CARE International (ประเทศไทย)
ในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง และช่วยเหลือผู้เปราะบาง ภายใต้การดำเนินงานโครงการหลัก 5 ประการ

งานด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

งานด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อ่านเพิ่มเติม
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เยาวชน

ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เยาวชน

อ่านเพิ่มเติม
ส่งเสริมบทบาททางเศรษฐกิจของ<br>ผู้หญิง

ส่งเสริมบทบาททางเศรษฐกิจของผู้หญิง

อ่านเพิ่มเติม
งานสุขภาพ, เอชไอวี/เอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย

งานสุขภาพ, เอชไอวี/เอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย

อ่านเพิ่มเติม
งานบรรเทาสาธารณภัย

งานบรรเทาสาธารณภัย

อ่านเพิ่มเติม