สมัครงานตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

สมัครงานตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่ง - นักเทคนิคการแพทย์

ความรับผิดชอบหลัก

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :

ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ประจำศูนย์ตรวจวินิจฉัยวัณโรค (Tuberculosis) สำหรับกลุ่มประชากรข้ามชาติในชุมชน โดยปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์, งานตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หน้าที่หลักคือ ดำเนินงานด้านวัณโรค ตรวจห้องปฏิบัติการโดยใช้เครื่อง Gene X-pert การดำเนินงานด้านเอชไอวี (HIV) โดยการเจาะเลือด และการใช้ชุดตรวจ Oral Fluid

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยละเอียด :

1.1 ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ประจำศูนย์ตรวจวินิจฉัยวัณโรคสำหรับกลุ่มประชากรข้ามชาติในชุมชนโดยใช้เครื่อง Gene X-pert และการตรวจวินิจฉัยเอชไอวีโดยการเจาะเลือดและการใช้ชุดตรวจ Oral Fluid โดยปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ทั้งใน และ นอกสถานที่
1.2 สนับสนุนและให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ในการเก็บเสมหะในชุมชน การส่งต่อเสมหะเพื่อตรวจที่ศูนย์วินิจฉัยวัณโรค และการตรวจเอชไอวีในชุมชน
1.3 บริหารจัดการและบำรุงรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
1.4 ควบคุมและดูแล คุณภาพการจัดบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจห้องปฏิบัติการ
1.5 ลงทะเบียนและบันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1.6 ตรวจเช็คและบันทึกสต็อกชุดตรวจ Oral Fluid
1.7 เขียนและจัดทำรายงานตามกรอบเวลาที่กำหนด
1.8 ประชุม, วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร หน่วยงานภาคี และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.จบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยมีใบประกอบวิชาชีพ หรือใบรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์
2.หากมีประสบการณ์ในการทำงานกับโรงพยาบาล หรือคลินิกเทคนิคการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้ (ควบคุมการเก็บตัวอย่าง/สิ่งส่งตรวจ)
4.สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดและ นอกเวลาทำการได้ตามความเหมาะสม

สมัครงานตำแหน่งนี้