ป่าอยู่ได้  คนอยู่ได้

ป่าอยู่ได้  คนอยู่ได้

โพสเมื่อ : 26 กรกฎาคม 2565

26 กรกฏาคม 2665
ชุมชนปากะญอ บ้านห้วยขี้เปอะ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยและหน่วยงานราขการในพื้นที่ ประกอบไปด้วย ปกครองอำเภอแม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก โครงการหลวงบ้านปางอุ๋งและหน่วยจัดการต้นน้ำแม่หยอดได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ดูแล รักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ ปลูกป่าซ่อมแซมพื้นที่เสื่อมโทรม ป่าต้นน้ำ พื้นที่รวม 1000 ไร่ 

กิจกรรมบวชป่าต้นน้ำ  เพื่อถวายเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 พื้นที่ป่าโดยรวม 2000  กว่าไร่ 
กิจกรรม ปลูกหญ้าแฝก ป้องกัน การพังทะลายหน้าดิน กล้าแฝก 1 แสนกล้า พื้นที่รวม 20 ไร่

ทั้งนี้คนในชุมชนเห็นว่าการดูแลรักษาป่าต้นน้ำ ก็เหมือนการดูแลรักษาชีวิตของตนเอง  เมื่อใดป่าหาย น้ำแห้ง ก็ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนจะต้องปกป้อง รักษา และฟื้นฟูป่าอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญ "ป่าอยู่ได้  คนอยู่ได้"