SWAROVSKI WATERSCHOOL โรงเรียนรักษ์น้ำ

SWAROVSKI WATERSCHOOL โรงเรียนรักษ์น้ำ

โพสเมื่อ : 19 สิงหาคม 2565

มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ ที่ 1 จัดกิจกรรม ฐานการเรียนรู้เรื่องน้ำ ในงาน ปวงประชาร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน
ณ สวนสุขภาพริมน้ำปิง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่โดยโครงการโรงเรียนรักษ์น้ำ Swarovski waterschool ได้จัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย
ทั้งหมด 3 ฐาน ได้แก่
1) ให้ความรู้เรื่องความสำคัญของน้ำ การกรองน้ำเบื้องต้น วัฏจักรของน้ำ และการล้างมืออย่างถูกวิธีเพื่อสุขอนามัยที่ดี
2) ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำและสาธิตการใช้ชุดทดสอบปริมาณออกซิเจนละลายน้ำอย่างง่าย ( DO Test kit )
3) ฐานคลินิกให้คำปรึกษา บำบัดน้ำเสียเบื้องต้น (ถังดักไขมัน)

โดยมีนักเรียน จากโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนรักษ์น้ำได้แก่โรงเรียนท่าศาลาและโรงเรียนวัดขะจาว จำนวน 60 คนและประชาชนทั่วไปจำนวน 200 คน รวมทั้งภาคีเครือง่ายการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมแต่ละฐานออกแบบกระบวนการเรียนรู้แUUActive learning ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์น้ำ ความสำคัญของน้ำ โรงเรียนรักษ์น้ำ โดย มูลนิธิรักษ์ไทยสำหรับกิจกรรมสร้างความรู้ ภายใต้และการลงมือปฏิบัติ ซึ่งนักเรียนมีความสนใจในการ จะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเป็นอย่างมาก

จาก 19 โรงเรียน ในพื้นที่อำเภออมก๋อย ได้สัมภาษณ์นักเรียน ซึ่งกล่าวว่า "กิจกรรมเกมมีความ อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอเมืองเชียงใหม่ สนุกและได้รับความรู้เรื่องการอนุรักษ์และการเพื่อสร้างการเรียนรู้เรื่องน้ำและให้นักเรียนใช้น้ำเป็นอย่างมาก เห็นเครื่องมือในการกรองน้ำ เข้าถึงน้ำสะอาด รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียนและตรวจสอบคุณภาพน้ำของจริง จะนำความรู้ เยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ์ที่ได้ไปปรับใช้และบอกต่อกับเพื่อนในเรื่องทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียนต่อไป..."

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
FB : เยาวชนรักษ์น้ำ