ช่วยคนเปราะบางที่ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงโควิด-19

ร่วมสนับสนุน

โพสเมื่อ : 21 ตุลาคม 2564

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผ่านมูลนิธิรักษ์ไทยเพื่อช่วยผู้หญิง เด็ก ผู้สูงอายุ 
ที่ได้รับผลจากน้ำท่วมในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19
และสนับสนุนการทำงานเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอยุธยา ได้ที่...

ชื่อบัญชี “มูลนิธิรักษ์ไทย”
เลขที่บัญชี : 127-405900-3  
ธนาคารกรุงเทพ สาขา ซอยอารีย์

หมายเหตุ : ทุกการช่วยเหลือสามารถขอใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้

      สถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยสร้างความยากลำบากให้กับชุมชนในหลายจังหวัดโดยเฉพาะชุมชนที่พักอาศัยในพื้นที่ลุ่มติดแม่น้ำ ซึ่งจังหวัดที่เป็นพื้นที่ทำงานของมูลนิธิรักษ์ไทย คือ จังหวัดอยุธยา ในตอนนี้ชาวบ้านกว่า 1,000 ครัวเรือน กำลังเดือดร้อนจากน้ำท่วม คนอยุธยากำลังต้องการความช่วยเหลือด่วน

สิ่งที่สำคัญที่สุดของการช่วยเหลือเมื่อเกิดน้ำท่วม นั่นคือ...
"......การทำให้พวกเขากลับมาดำเนินชีวิตอย่างปกติได้เร็วที่สุด......."

รักษ์ไทยกำลังช่วยเหลือ....พื้นที่ดังต่อไปนี้....

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชุมชนรอบโรงเรียนสุดินสหราษฎร์ อ.พระนครศรีอยุธยา

           ซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมระดับน้ำท่วมสูง ซึ่งก่อนหน้านี้พบผู้ติด Covid-19 อยู่ในศูนย์พักคอยในชุมชนจำนวนมากแต่เนื่องจากน้ำท่วมจึงต้องกลับไปอยู่ที่บ้านร่วมกับผู้อื่น
 
พื้นที่วัดกลางคลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา
           ระดับน้ำท่วมไม่สูงแต่แปลงเกษตรเสียหายอีกทั้งเป็นพื้นที่ซึ่งมีผู้ติด COVID-19 อยู่ร่วมกัน ซึ่งมีแนวโน้มเกิดการแพร่ระบาด ซ้ำซ้อน
 
พื้นที่วัดตะกู (เมตตาชนูปการ) ชุมชนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) และ ชุมชนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) อ.บางบาล
          พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากระดับน้ำที่สูงกว่า 2 เมตร ทำให้เกิดความเสียหาย พื้นที่เกษตรและบ้านเรือน

"การสนับสนุนของท่านทำให้ รักษ์ไทย ช่วยเหลือผู้หญิง เด็ก ผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลจากน้ำท่วมได้ "

♥♥♥♥♥♥♥

 

จังหวัดนครราชสีมา     

     ความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมหนักในจังหวัดนครราชสีมา 2 อำเภอ  3 ตำบล 9 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 1,107 ครัวเรือน  ประชากร 4,818คน ในส่วนได้รับความเสียหาย จากน้ำไหลท่วมทั้งหมู่บ้าน ทรัพย์สินเสียหาย ยุ้งฉางข้าวเปลือก อุปกรณ์เครื่องมือทำการเกษตร ขาดรายได้ ไม่สามารถออกไปทำงานได้ พื้นที่เกษตรนาข้าวมีจำนวน    736  ครัวเรือน  เด็ก จำนวน 573 พื้นที่ทำการเกษตรเสียหาย นาข้าวและมันสำปะหลัง จำนวน  5,160 ไร่

     ความยากจนและความเปราะบางจากภัยพิบัติ ซึ่งครอบครัวและชุมชนไม่สามารถจัดการได้ก็สามารถนำไปสู่ความยากจนได้ จากการสูญเสียทรัพย์สินผลผลิตทางการเกษตร ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หลังจากน้ำลดมีค่าใช้จ่ายฟื้นฟูและต้องมีการเริ่มต้น สะสมรายได้เข้ามาในครอบครัว และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ให้สามารถดำรงชีพดูแลครอบครัวต่อไป มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ในรูปแบบ สิ่งของ ถุงยังชีพ บริการทางการแพทย์  รักษาพยาบาล และเงินสนับสนุนเยียวยา ครอบครัว

     โครงการเงินช่วยเหลือสำหรับเด็กในสถานการณ์น้ำท่วม  ทำไมต้องเป็นเงิน ?? มีหลักฐานวิชาการสนับสนุนว่าการให้เงินอุดหนุนระหว่างหรือภายหลังจากภัยพิบัตินั้น สามารถที่จะ ตอบสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐาน ครอบครัวของเด็กได้ดีกว่า เนื่องจากแต่ละครอบครัวความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา / ส่งผลให้ช่วยพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของเด็ก/ครอบครัวได้ในหลากมิติมากกว่า  /  ช่วยให้ครอบครัวฟื้นฟูได้เร็วมากขึ้น  /  สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน 

     ความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมหนัก ในจังหวัดชัยภูมิ 2 อำเภอ 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน บางหมู่บ้านมีน้ำล้อมรอบสภาพเป็นเกาะ ไม่สามารถออกนอกชุมชนได้ มีเรือ ขนส่งอาหาร ถุงยังชีพ ประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 1,752 ครัวเรือน ประชากร 5,247 คน ในส่วนได้รับความเสียหาย จากน้ำไหลท่วมทั้งหมู่บ้าน ทรัพย์สินเสียหาย ยุ้งฉางข้าวเปลือก อุปกรณ์เครื่องมือทำการเกษตร ขาดรายได้ ไม่สามารถออกไปทำงานได้ พื้นที่เกษตรนาข้าว   มีจำนวน   1,044 ครัวเรือน  พื้นที่ทำการเกษตรเสียหาย นาข้าว  มันสำปะหลัง จำนวน 8,465 ไร่
     
     ความยากจนและความเปราะบางจากภัยพิบัติ ครอบครัว ชุมชนไม่สามารถจัดการได้ ก็สามารถ นำไปสู่ความยากจนได้ จากการสูญเสียทรัพย์สิน ผลผลิตทางการเกษตร  ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หลังจากน้ำลด มีค่าใช้จ่ายฟื้นฟู และต้องมีการเริ่มต้น สะสมรายได้เข้ามาในครอบครัว และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ให้สามารถดำรงชีพดูแลครอบครัวต่อไป มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ในรูปแบบ สิ่งของ ถุงยังชีพ    บริการทางการแพทย์  รักษาพยาบาล และเงินสนับสนุนเยียวยา ครอบครัว

     การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างในระดับพื้นที่ ประชากรทุกกลุ่มอาชีพ ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนอย่างหนัก นับแต่วันที่เริ่มประกาศล็อคดาวน์ประเทศ จนถึงปัจจุบัน ถึงแม้การติดเชื้อในประเทศไทยจะพบน้อย  ประชาชนได้รับวัคซีน แต่ระบบเศรษฐกิจของชุมชนก็ยังได้รับผลกระทบรุนแรง ประกอบการเกิดภัยน้ำท่วมซ้ำเติมทำให้ดำรงชีพ ตกอยู่ ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากขึ้น  
 

โครงการอื่นๆ

รักษ์ไทยชวนคุณสร้างกุศลพลิกชีวิตปี ‘66
สมทบทุน 99บาท พัฒนาผู้หญิงถิ่นห่างไกล

สนับสนุนการพัฒนา 6 ขั้น เพื่อสร้างความเท่าเทียมของสตรีในถิ่นห่างไกล” จึงเริ่มต้นขึ้นเพื่อขอแรงสนับสนุนจากคนทุกเพศในเขตเมือง ที่ยืนหยัดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในสังคม เงิน 99 บาทจากหลากผู้สนับสนุนจะเป็นท่อน้ำเลี้ยงที่สามารถพลิกชีวิตผู้หญิงในถิ่นห่างไกลที่ไม่ได้มีโอกาสทัดเทียมคนเมือง

#Sheisme วันสตรีสากล

#Sheisme แคมเปญที่จะอยู่เคียงข้างผู้หญิงทุกคนให้ผ่านทุกเรื่องราวในชีวิต สนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนภูมิใจในตัวเองที่ผ่านทุกเรื่องราวมาได้ สนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนค้นหาตัวเองและเป็นคนที่คุณอยากจะเป็น

ปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปัตตานี ยะลา นราธิวาส น้ำท่วมหนักในรอบ 20 ปี

กลุ่มอาชีพผู้หญิงเดือดร้อนเครื่องมือประกอบอาชีพเสียหาย จักรเย็บผ้าจมน้ำ เครื่องนวดแป้ง เครื่องอบขนมเสียหาย และผู้หญิงยังต้องมีภาระหน้าที่ในจัดทำอาหารให้กับคนในครอบครัว ต้องทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลด เกิดภาวะเครียด อาหารที่มีอยู่เริ่มขาดแคลน ออกจากบ้านลำบาก ขาดรายได้ในช่วงเวลานี้

ร่วมแบ่งปัน “น้ำใจ” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ “โนรู”

จากสถานการณ์พายุโนรู เคลื่อนตัวเข้าไทยในช่วงเย็นวันที่ 28 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่ภาคอีสาน แม้ปัจจุบันพายุจะอ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชัน แต่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น