ซันโทรี่ เป็ปซี่โค ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย

โพสเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2563

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SPBT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มเครือเป๊ปซี่ในประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำ และโครงการให้ความรู้เรื่องน้ำแก่เยาวชน กับมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อประสานความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำของประเทศไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์และคงอยู่อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรในท้องถิ่น รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์น้ำแก่เยาวชน

ทั้งนี้ โครงการความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดจากความมุ่งมั่นของซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ซึ่งให้ความสำคัญกับน้ำอันเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสำคัญต่อทุกชีวิตบนผืนโลก ภายใต้แนวคิด ‘น้ำคือชีวิต’ บริษัทจึงร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทยที่มีเจตนารมณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เพื่อดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาว โดยโครงการจะประกอบด้วยโครงการหลักที่สำคัญ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ต้นน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการให้ความรู้เรื่องน้ำแก่เยาวชน (มิตซุยกุ) ในจังหวัดระยองและจังหวัดสระบุรี ซึ่งจะประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ

  • กิจกรรม Train the Trainers เป็นกิจกรรมฝึกอบรมครูและบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องน้ำและการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำให้แก่นักเรียนและคนในชุมชน
  • ค่ายรักษ์น้ำและนักสืบสายน้ำเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์น้ำให้แก่นักเรียน
  • กิจกรรมปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก สร้างแนวกันไฟ และสร้างฝายในบริเวณป่าต้นน้ำ ลุ่มน้ำแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  • โครงการวางระบบประปาหมู่บ้านและติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้แก่ 4 ชุมชน ในตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชุมชนชาวเขาในพื้นที่ห่างไกลได้มีน้ำสะอาดใช้เพื่อบริโภค