พัฒนาสมรรถนะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

     โครงการพัฒนาสมรรถนะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เป็นโครงการหนึ่งที่มูลนิธิรักษ์ไทย ทำงานร่วมกับองค์การยูนิเซฟ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องจากเห็นว่าการลงทุนในเด็กเล็กเป็นความสำคัญ เป็นโอกาสทองของชุมชนที่จะร่วมกันพัฒนาเด็ก จึงมีการทำงานในลักษณะขยายผลไปยังศูนย์เด็กเล็กในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ 23 จังหวัด จากเดิมที่ทำใน 12 จังหวัด

     สุนีย์ ตาฬวัฒน์ ผู้ประสานงานโครงการอาวุโส มูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวว่า แนวคิดหลักของโครงการนี้ มูลนิธิรักษ์ไทยมีบทบาทในการออกแบบโครงการอบรมผู้ปกครอง  โดยอบรมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้ไปส่งต่อความรู้อบรมผู้ปกครองอีกทอดหนึ่ง ในเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างวินัยเชิงบวก การสื่อสารเชิงบวก  ความสำคัญของการเสริมสร้างสมรรถนะทางสมองในเด็กปฐมวัย จิตวิทยาเด็ก เสริมสร้างแนวคิดด้านโภชนาการ

     บทบาทของรักษ์ไทยคือการเสริมสร้างศักยภาพครู เป็นผู้ให้คำแนะนำครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการฝึกอบรมกลุ่มเพื่อส่งต่อความรู้ให้ผู้ปกครองทั้งในรูปแบบให้คำปรึกษาตัวต่อตัวและการเยี่ยมบ้าน  พร้อมทั้งให้การรับรองหัวหน้าผู้ฝึกและให้การรับรองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยมีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหุ้นส่วนในการทำงาน

     ในการอบรมยังให้ความสำคัญต่อแนวคิดความเสมอภาคทางเพศอย่างยั่งยืน ทั้งในการช่วยเหลือด้านเทคนิค บุคลากร อันเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของรักษ์ไทย  และเราเชื่อว่าการมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูบุตรของพ่อจะมีส่วนอย่างสำคัญในพัฒนาการและสุขภาวะที่ดีของเด็ก โดยผ่านกระบวนการทำกิจกรรมเรียนรู้ของเด็กที่บ้าน เช่น การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง การร้องเพลงด้วยกัน ไปห้องสมุดด้วยกัน ตลอดจนถึงการนับเลขและการวาดภาพ

     นิภา ชมภูป่า ผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิรักษ์ไทย ภาคเหนือ  การส่งเสริมให้พ่อแม่มีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก โดยเฉพาะในช่วงอายุ 3-5 ปีมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะครอบครัวเป็นหัวใจสำคัญในการดูแลเด็ก จึงจำเป็นที่ต้องให้พ่อแม่เข้าใจถึงพัฒนาการ ความเปลี่ยนแปลงของเขา ในร่างกายจิตใจที่บางครั้งเด็กไม่สามารถบอกได้ ถ้าพ่อแม่สนใจก็จะนำไปสู่พัฒนาการที่ดีเมื่อเด็กโตขึ้น เป็นเด็กที่ดีในอนาคต แต่ในการทำงานนั้นเฉพาะพ่อแม่และครูยังไม่เพียงพอ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนจึงต้องมีความร่วมมือจากชุมชน ซึ่งความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็เป็นส่วนสำคัญในการทำงานอีกด้วย

     ทางด้านผู้ปกครองที่ผ่านกิจกรรมการอบรมต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเนื้อหาการอบรมนั้น มีประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ในการดูแลลูกหลานของตนได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน

โครงการอื่นๆ

ศูนย์เรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ จ.ปัตตานี

ศูนย์เรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ จ.ปัตตานี

เด็ก ๆ มีสิทธิที่จะได้รับการพัฒนา อันเป็นสิทธิพื้นฐานของเด็กทุกคนเมื่อเกิดมา ไม่ว่าจะเป็นเด็กเชื้อชาติ สัญชาติไหนหรืออาศัยอยู่ที่แห่งใดบนโลกใบนี้ ไม่เว้นแม้แต่เด็ก ๆ ลูกแรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย พวกเขา/เธอก็มีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาเช่นเดียวกัน แต่การเข้าถึงการศึกษาของเด็กกลุ่มนี้

ศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ จ.สมุทรสาคร

ศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ จ.สมุทรสาคร

ช่วงเวลาเกือบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา แรงงานข้ามชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการของระบบเศรษฐกิจไทย เป็นจำนวนมาก มูลนิธิรักษ์ไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ให้ตระหนักถึงสิทธิของตน โดยได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ผ่านหลากหลายโครงการ

ส่งเสริมความรู้อนามัยเจริญพันธุ์ในนักศึกษา กศน.

ส่งเสริมความรู้อนามัยเจริญพันธุ์ในนักศึกษา กศน.

สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย และเมื่อพิจารณาข้อมูลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม) พบว่าประชากรอายุระหว่าง 15-24 ปีมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกไม่ปลอดภัย/ไม่ป้องกัน

ยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย

ยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย

“บูลลี่” (bully) คำศัพท์ภาษาฝรั่งที่คนไทยเริ่มใช้ทับศัพท์กันในช่วงไม่กี่ปีมานี้ โดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ “โซเชียลมีเดีย” มีการพูดถึง “ไซเบอร์บูลลี” หรือการรังแกกันผ่านทางโซเชียลมีเดีย กันมากขึ้น แต่การรังแกทางกายภาพ ต่อหน้าต่อตานั้น ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่น้อยไปกว่ากัน