พัฒนาสมรรถนะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

     โครงการพัฒนาสมรรถนะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เป็นโครงการหนึ่งที่มูลนิธิรักษ์ไทย ทำงานร่วมกับองค์การยูนิเซฟ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องจากเห็นว่าการลงทุนในเด็กเล็กเป็นความสำคัญ เป็นโอกาสทองของชุมชนที่จะร่วมกันพัฒนาเด็ก จึงมีการทำงานในลักษณะขยายผลไปยังศูนย์เด็กเล็กในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ 23 จังหวัด จากเดิมที่ทำใน 12 จังหวัด

     สุนีย์ ตาฬวัฒน์ ผู้ประสานงานโครงการอาวุโส มูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวว่า แนวคิดหลักของโครงการนี้ มูลนิธิรักษ์ไทยมีบทบาทในการออกแบบโครงการอบรมผู้ปกครอง  โดยอบรมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้ไปส่งต่อความรู้อบรมผู้ปกครองอีกทอดหนึ่ง ในเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างวินัยเชิงบวก การสื่อสารเชิงบวก  ความสำคัญของการเสริมสร้างสมรรถนะทางสมองในเด็กปฐมวัย จิตวิทยาเด็ก เสริมสร้างแนวคิดด้านโภชนาการ

     บทบาทของรักษ์ไทยคือการเสริมสร้างศักยภาพครู เป็นผู้ให้คำแนะนำครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการฝึกอบรมกลุ่มเพื่อส่งต่อความรู้ให้ผู้ปกครองทั้งในรูปแบบให้คำปรึกษาตัวต่อตัวและการเยี่ยมบ้าน  พร้อมทั้งให้การรับรองหัวหน้าผู้ฝึกและให้การรับรองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยมีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหุ้นส่วนในการทำงาน

     ในการอบรมยังให้ความสำคัญต่อแนวคิดความเสมอภาคทางเพศอย่างยั่งยืน ทั้งในการช่วยเหลือด้านเทคนิค บุคลากร อันเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของรักษ์ไทย  และเราเชื่อว่าการมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูบุตรของพ่อจะมีส่วนอย่างสำคัญในพัฒนาการและสุขภาวะที่ดีของเด็ก โดยผ่านกระบวนการทำกิจกรรมเรียนรู้ของเด็กที่บ้าน เช่น การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง การร้องเพลงด้วยกัน ไปห้องสมุดด้วยกัน ตลอดจนถึงการนับเลขและการวาดภาพ

     นิภา ชมภูป่า ผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิรักษ์ไทย ภาคเหนือ  การส่งเสริมให้พ่อแม่มีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก โดยเฉพาะในช่วงอายุ 3-5 ปีมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะครอบครัวเป็นหัวใจสำคัญในการดูแลเด็ก จึงจำเป็นที่ต้องให้พ่อแม่เข้าใจถึงพัฒนาการ ความเปลี่ยนแปลงของเขา ในร่างกายจิตใจที่บางครั้งเด็กไม่สามารถบอกได้ ถ้าพ่อแม่สนใจก็จะนำไปสู่พัฒนาการที่ดีเมื่อเด็กโตขึ้น เป็นเด็กที่ดีในอนาคต แต่ในการทำงานนั้นเฉพาะพ่อแม่และครูยังไม่เพียงพอ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนจึงต้องมีความร่วมมือจากชุมชน ซึ่งความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็เป็นส่วนสำคัญในการทำงานอีกด้วย

     ทางด้านผู้ปกครองที่ผ่านกิจกรรมการอบรมต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเนื้อหาการอบรมนั้น มีประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ในการดูแลลูกหลานของตนได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน

โครงการอื่นๆ

การแก้ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเชียงใหม่

สถานการณ์การคลอดบุตรในกลุ่มวัยรุ่นไทย นับว่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูง คือ 44.8 คนต่อวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ขณะที่สถิติในแถบทวีปเอเชียแปซิฟิคอยู่ที่ 35 ต่อ 1,000 คน (ข้อมูลสถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน ปี 2558 โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)

ปัญหาการท้องในสถานประกอบการ

“ลำพูน” เป็นจังหวัดเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในภาคเหนือ ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมลำพูนตั้งอยู่ ส่งผลให้มีประชากรวัยแรงงานชายหญิงเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงอายุ 15-20 ปี ที่ส่วนใหญ่ย้ายมาจากอำเภอรอบนอกหรือจังหวัดใกล้เคียง ประมาณ 80,000 คน ใน 65 สถานประกอบการ

ป้องกันโควิด19 ในชุมชนประมง

ช่วงเดือนธันวาคม 2563 ที่เกิดการระบาดของโควิด 19 ระลอกสองที่มหาชัย จนเป็นข่าวครึกโครมและส่งผลกระทบต่อชีวิตและเศรษฐกิจของชาวไทยและแรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดสมุทรสาครนั้น มูลนิธิรักษ์ไทยมีส่วนสำคัญในการทำงานช่วยเหลือเบื้องหลังอย่างทันท่วงที