เรื่องราว

|ชีวิตที่เกิดมาเพื่อทอผ้า

สอนคนทอผ้านี่ "ไม่ยาก" ขึ้นอยู่กับคนที่เรียนว่าตั้งใจหรือป่าว เพราะการทอผ้านั้น ต้องใช้เกือบทุกส่วนของร่างกาย