She made it ผู้หญิงพลิกฟื้นเศรษฐกิจในครอบครัวและชุมชน

ณ ปัจจุบัน ในประเทศไทยยังมีผู้หญิงหลายกลุ่มที่เผชิญหน้า
กับความไม่แน่นนอนและสถานการ์ณความรุนแรง

 

She made it  
โครงการผู้หญิงพลิกฟื้นเศรษฐกิจในครอบครัวและชุมชน


มีเป้าหมายในการดึงศักยภาพและความสนใจเพื่อนำมาประกอบเป็นวิชาชีพเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับผู้หญิงที่ถูกตีกรอบด้วยความเชื่อและทัศนคติทางวัฒนธรรม
เช่น กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สูญเสียสามีที่เป็นผู้นำครอบครัวไปกับความรุนแรงใน
3 จังหวัดภาคใต้หรือกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกลุ่มมละบริ (คำว่า มละ แปลว่า คน และ คำว่า “บริ” แปลว่า ป่า จึงมีความหมายรวมกันว่า “คนป่า”) ที่ต้องย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยในตัวเมืองเนื่องจากพื้นที่ป่าถูกทำลายและภาวะโลกร้อน

ปัจจุบัน มูลนิธิรักษ์ไทยร่วมกับกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวใน 3  จังหวัดภาคใต้ได้ผลิตผ้าชุดบาติกเพ้นท์เทียน ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองที่มีการวาดลายด้วยมือ  และร่วมกับแม่บ้านชาวมละบริพัฒนาทักษะที่เคยใช้ในการผลิต “ญอก” หรือกระเป๋าถักจากเส้นเถาวัลย์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการย้ายถิ่นฐาน มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋าถัก ต่างหู และสร้อยข้อมือ ผู้ที่ได้รายได้จากการขายสินค้าคือกลุ่มผู้หญิงในชุมชนโดยตรง ซึ่งจะทำให้ผู้หญิงเกิดความมั่นใจและคุณค่าในตนเอง และลดมายาคติจากชุมชน เพราะพวกเขาสามารถแสดงศักยภาพในการหาเลี้ยงชีพตนเองและคนในครอบครัว
 

ผ้าชุดบาติกเพ้นท์เทียน

จากกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวใน 3  จังหวัดภาคใต้
ที่สูญเสียสามีที่เป็นผู้นำครอบครัวไปกับความรุนแรงใน
3 จังหวัดภาคใต้ผลิตภัณฑ์จากเส้นเถาวัลย์ธรรมชาติ

แม่บ้านชาวมละบริพัฒนาทักษะที่เคยใช้ในการผลิต “ญอก” หรือกระเป๋าถักจากเส้นเถาวัลย์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการย้ายถิ่นฐาน มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋าถัก ต่างหู และสร้อยข้อมือ

โครงการอื่นๆ

เสริมสร้างพลังอำนาจหญิงน่าน

เสริมสร้างพลังอำนาจหญิงน่าน

แม้ภาครัฐจะกำหนดให้เด็กไทยได้รับการศึกษาภาคบังคับเป็นเวลา 9 ปี และโดยภาพรวมแล้วเด็กในเมืองใหญ่ก็ได้รับการศึกษาตามนั้น แต่ในความเป็นจริงคือยังมีเยาวชนหญิงจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้รับการศึกษาตามที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนหญิงในจังหวัดน่าน ซึ่งมีอยู่หลากหลายชาติพันธุ์ที่ไม่รู้หนังสือ หรือมีความรู้ไม่เพียงพอต่อทักษะการดำรงชีวิต

สิทธิและโอกาสของแรงงานข้ามชาติสตรี

สิทธิและโอกาสของแรงงานข้ามชาติสตรี

ถ้ามีคนถามคุณว่า “แรงงานข้ามชาติ” หน้าตาเป็นอย่างไร เชื่อว่าภาพแรกที่คนมักจะนึกถึงคือภาพของชายรูปร่างหน้าตากำยำล่ำสัน ทำงานใช้แรงงานอย่างโชกโชน

We Sparkle

We Sparkle

“ความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ” ความข้อนี้ใคร ๆ ก็รู้ แต่จะให้ทำได้จริงนั้นอาจยากนัก ยิ่งคนในวัยแรงงานโดยเฉพาะแรงงานหญิงยิ่งมีภาระหนี้สินที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวและดูแลผู้มีพระคุณ ยิ่งทำให้ชีวิตปลอดพ้นจากการเป็นหนี้ได้ไม่ง่ายนัก

เสริมศักยภาพผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย เพื่อลดความเปราะบางจากเพศสภาพและการเข้าถึงการสนับสนุน

เสริมศักยภาพผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย เพื่อลดความเปราะบางจากเพศสภาพและการเข้าถึงการสนับสนุน

จากสถานการณ์ความขัดแย้งและความตึงเครียดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องมา 10 กว่าปี ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมที่นั่น โดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องเผชิญปัญหาความยากจน ความรุนแรงทางเพศ และการติดยาเสพติด ซึ่งมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง